Log in | วันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 2562 | 15:54 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : พัทธ์ฑีรา ภักดี วันที่ : 19 มิ.ย. 2561 เวลา : 10:17 น.

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง         :   การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาสุขศึกษา  พ33101                                  

                      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

                       โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี

ผู้รายงาน       :   จุฑาภรณ์  รัศเสียร

ปีที่รายงาน     :   2561 

 

บทคัดย่อ

 

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาสุขศึกษา พ33101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ครั้งนี้   มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาสุขศึกษา พ33101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และมีดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ 0.50  ขึ้นไป  2) ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาสุขศึกษา พ33101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1                  ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  โดยเอกสารประกอบการเรียนวิชาสุขศึกษา พ33101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยประชากรในการศึกษาเป็นนักเรียน               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม  จำนวน 223 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม  อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 35 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียนวิชาสุขศึกษา

พ33101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน            วิชาสุขศึกษา พ33101 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ ที่มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.53 – 0.76 และค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.23 – 0.58 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาสุขศึกษา พ33101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale) จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย          ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t – test  Dependent Samples) 

 

 

 

 

 

 

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

1.  เอกสารประกอบการเรียนวิชาสุขศึกษา  พ33101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6          มีประสิทธิภาพมาตรฐานตามเกณฑ์  เท่ากับ  83.90/83.71 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล  เท่ากับ  0.7513  หรือนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7513 คิดเป็นร้อยละ 75.13 

          2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาสุขศึกษา  พ33101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 20.71 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 50.73 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาสุขศึกษา  พ33101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจเท่ากับ 4.36 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

 
ตอบโดย :
วันที่ : 7 ก.ย. 2561
เวลา : 11:39 น.
คำตอบที่ 1
I am grateful to have opened this discussion. This question is quite interesting to me. Finally the answer was found
router login