Log in | วันอาทิตย์ที่ 21 ก.ค. 2562 | 9:45 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 19 มิ.ย. 2561 เวลา : 7:46 น.

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อชุดที่ศึกษา      :    ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
                               และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง น้ำผักผลไม้
                               เพื่อสุขภาพ

ชื่อผู้ศึกษา           :    วสุภัทร   ไชยเหล็ก

ปีการศึกษา          :    ปีการศึกษา 2559-2560

 

บทคัดย่อ

 

            การศึกษา เรื่อง ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง น้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพ  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ  1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง น้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพ ตามเกณฑ์ 80/80  2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง น้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพ และ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง น้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนอนุบาลลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มีการจัดชั้นเรียนแบบคละความสามารถ  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง น้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพ  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  จำนวน 7 ชุด  2. คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง น้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพ จำนวน  7 ชุด 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง น้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพ  แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง น้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพ จำนวน 13 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย          ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
            ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

            1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง น้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพ ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.42/84.11ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

            2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง น้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

            3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้               การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง น้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพ                อยู่ในระดับมากที่สุด