Log in | วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 2562 | 20:54 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 19 มิ.ย. 2561 เวลา : 7:11 น.

แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2561

 

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก)
- สรุป พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- ความรู้เกี่ยวกับงานวงรอบ
- ความรู้เกี่ยวกับงานโครงข่ายสามเหลี่ยม
- ความรู้เกี่ยวกับการวัดมุมและการปรับแก้มุม
- ความรู้เกี่ยวกับการวัดระยะและปรับแก้ระยะสั้น หรือ เกณฑ์ของงานวงรอบ
- ความรู้เกี่ยวกับการทำแผนที่รายละเอียด
- ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณและเขียนแผนที่ เป็นการคำนวณเนื้อที่จากค่าพิกัด โดยวิธีพิกัดฉาก
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนแผนที่ภูมิประเทศจากข้อมุลสำรวจ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรังวัดหมุดหลักฐาน และการรังวัดทำแผนที่ด้วยระบบดาวเทียม
- ความรู้เกี่ยวกับการทำแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ และระบบภูมิสารสนเทศ
- รวมแนวข้อสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
- ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ