Log in | วันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค. 2562 | 21:11 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 19 มิ.ย. 2561 เวลา : 7:09 น.

แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2561

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก)
- สรุป พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
- ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
- แนวข้อสอบการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบงานประยุกต์
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน
- แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 299 ข้อ
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ 2550
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ 2550
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ