Log in | วันพฤหัสบดีที่ 24 ต.ค. 2562 | 6:08 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Chom วันที่ : 19 มิ.ย. 2561 เวลา : 1:03 น.

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์ ชั้นประถมศึกษาปี

ชื่อเรื่อง             รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์

                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

                     โรงเรียนบัวดงมันวิทยา                    

ผู้ศึกษา             นายพูลศักดิ์  สุภีคำ

โรงเรียน            โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 

                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 3

ปีที่พิมพ์            2560

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใช้เกณฑ์  80/80  โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาคำศัพท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบัวดงมันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 3  ปีการศึกษา  2560  ภาคเรียนที่ 2  จำนวน  30 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  แบบฝึกทักษะ  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจ  ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใช้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

            ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  87.16/87.67  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ 17.43  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.775  คิดเป็นร้อยละ 58.11  และคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนหลังเรียน  เท่ากับ  24.50  คะแนน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.270  คิดเป็นร้อยละ  81.67 และนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ดัชนีประสิทธิผล  เท่ากับ 0.562  และความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำศัพท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ย  เท่ากับ  4.94 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.27 ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด

 

          โดยสรุป แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ มีประสิทธิภาพสูง ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อแก้ปัญหา

การอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้

 
ตอบโดย :
วันที่ : 30 ส.ค. 2562
เวลา : 21:58 น.
คำตอบที่ 1

เล่นได้จริงๆต้องสนุกแล้วกับ slotxo ฟรีเครดิต

สนุกจริงๆที่นี่เท่านั้น

https://www.slotxd.com/slotxo