Log in | วันพุธที่ 23 ต.ค. 2562 | 22:43 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Chom วันที่ : 17 มิ.ย. 2561 เวลา : 16:53 น.

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้รายงาน         นางสุมาวดี  ศุภวิเศษ

หน่วยงาน        โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์  อำเภอยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ์

สังกัด             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  2

                   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่พิมพ์          2560

 

บทคัดย่อ

                  

          การพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง การอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะ การอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด

ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการทดลองใช้แบบฝึกทักษะ  การอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด

           กลุ่มที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  จำนวน  25  คน ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2560   ซึ่งได้มาแบบเจาะจง (Purposive  sampling)  รูปแบบการทดลอง  คือ  One  Group  Pre-test  Post-test  Design  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย  แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ได้คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ 15.04  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  2.573 คิดเป็นร้อยละ 50.13  และคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  เท่ากับ  26.32  คะแนน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.180  คิดเป็นร้อยละ   87.73 และนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  การอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ความเชื่อมั่น  ของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ  0.7540  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

ผลการศึกษาพบว่า

 

1.  แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมี

ประสิทธิภาพ  80.45 /87.73  สูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้

          2.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย   พบว่า สูงกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ภาษาไทยเป็นวิชาทักษะพื้นฐานของการเรียนรู้  มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีการพัฒนา

 
ตอบโดย : johnson83
วันที่ : 5 ธ.ค. 2561
เวลา : 22:26 น.
คำตอบที่ 1

น่าสนใจมากครับ อ่านดูยิ่งน่าสนใจอยากดาวน์โหลดStar Vegasมากขึ้นไปอีก