Log in | วันอังคารที่ 16 ก.ค. 2562 | 1:05 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : นายธีรวัฒน์ สาดีน วันที่ : 16 มิ.ย. 2561 เวลา : 12:16 น.

บทคัดย่อ

เรื่อง        รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านใหม่  

ผู้ศึกษา   ธีรวัฒน์  สาดีน    

ปีที่ศึกษา  2560

 

            บทคัดย่อ

                   การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านใหม่   มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านใหม่   ที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์ 80/80  2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านใหม่  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านใหม่  จำนวน 34 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างใช้กลุ่มประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านใหม่  แบบทดสอบหลังเรียนท้ายชุดกิจกรรมการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้

 

                   ผลการศึกษาพบว่า

                   1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านใหม่   มีค่าประสิทธิภาพ  81.04/84.38 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  80/80

 

 

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านใหม่   สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                   3.

 

 

 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ชีวิตพืชและสัตว์   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านใหม่   อยู่ในระดับมากที่สุด   

 
ตอบโดย : lukasw
วันที่ : 4 ม.ค. 2562
เวลา : 8:48 น.
คำตอบที่ 1

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง.

192.168.0.1