Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 15:14 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : papertestthai99 วันที่ : 16 มิ.ย. 2561 เวลา : 0:29 น.

+PDF+เก็งแนวข้อสอบวิศวกรโยธา สปก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2561

หนังสือเตรียมสอบ+แนวข้อสอบพร้อมเฉลย 
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา สปก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี2561

à¹à¸à¸§à¸à¹à¸­à¸ªà¸­à¸à¸ªà¸³à¸à¸±à¸à¸à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¸à¸à¸´à¸£à¸¹à¸à¸à¸µà¹à¸à¸´à¸à¹à¸à¸·à¹à¸­à¹à¸à¸©à¸à¸£à¸à¸£à¸£à¸¡ สà¸à¸.


[SURE]ข้อสอบ วิศวกรโยธา สปก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
[HOT]คู่มือสอบ สปก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตำแหน่งวิศวกรโยธา 
[PDF]หนังสือสอบ ตำแหน่งวิศวกรโยธา สปก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

และแนวข้อสอบที่รวบรวมของแต่ละปี ที่ออกสอบบ่อยๆ++++
#เนื้อหาครอบคลุม #อัพเดทล่าสุด #แนวข้อสอบตรง #ครบในเล่มเดียว

เนื้อหาประกอบด้วย
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2 แนวข้อสอบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก.
3 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร ส.ป.ก.
4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511
6 แนวข้อสอบ พรบ.ประมวลกฎหมายที่ดิน
7 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
8 ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา
9 ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก
10 การวิเคราะห์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
11 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรม AUTO CAD
12 แนวข้อสอบวิศวกรโยธา
MP3-วิชาภาษาอังกฤษ


>>>รายละเอียดหนังสือ<<<

รูปเล่ม : ปกอ่อนผิวมัน

จำนวน : ประมาณ 200 หน้า

เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ

ชนิดกระดาษ : A4

สำนักพิมพ์ : Sheetbook

วัน/เดือน/ปี ที่พิมพ์ : 2561


รายละเอียดหนังสือเพิ่มเติม https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/product/1365

ผลงานความสำเร็จของลูกค้า https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/112

+PDF+เก็งแนวข้อสอบวิศวกรโยธา สปก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2561 มี 2 แบบ
***สั่งซื้อแบบไฟล์PDF 399.- (ส่งทางอีเมลล์ ) ได้รับภายในวันที่ชำระเงิน
(แบบไฟล์PDFไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง ชำระเงินแล้วไม่ต้องเสียค่าจัดส่งเพิ่ม)

***สั่งซื้อแบบหนังสือ+MP3 699.- (ส่งทางไปรษณีย์+ฟรีEMS ) ได้รับภายใน 1-3 วัน
(หนังสือจัดพิมพ์ใหม่ทุกเล่ม ไม่มีพิมพ์สต๊อก เพราะข้อมูลอัพเดทใหม่ตลอด)

สนใจติดต่อสั่งซื้อ วิศวกรโยธา สปก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2561 ได้ที่

นาย พงศ์ศิริ เจนวณิชชานนท์ (บิ๊ก)
โทร : 095-6473888
Line : papertestthai หรือ

à¹à¸à¹à¸à¸à¹à¸­à¸ªà¸­à¸à¸£à¸²à¸à¸à¸²à¸£ PDF/หà¸à¸±à¸à¸ªà¸·à¸­à¸ªà¸­à¸

IG : papertestthai

à¹à¸à¸§à¸à¹à¸­à¸ªà¸­à¸à¸£à¸²à¸à¸à¸²à¸£ à¸à¸£à¹à¸­à¸¡à¹à¸à¸¥à¸¢ à¸à¸µ 2560

 

[[ดาวน์โหลดฟรี]]แนวข้อสอบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก.

1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ก. www.alo.go.th
ข. www.alro.go.th
ค. www.aro.co.th
ง. www.alro.co.th
ตอบ ข. www.alro.go.th

2. ชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคือ
ก. Agricultural of Reform Office
ข. Agricultural Lan Reform Office
ค. Agricultural Reform Office
ง. Agricultural of Lan Office
ตอบ ข. Agricultural Lan Reform Office

3. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในกรุงเทพฯมีกี่แห่ง
ก. 2 แห่ง
ข. 4 แห่ง
ค. 1 แห่ง
ง. 3 แห่ง
ตอบ ก. 2 แห่ง คือ ราชดำเนิน และ ประดิพัทธ์

4. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีกี่ฉบับ
ก. ฉบับเดียว
ข. 2 ฉบับ
ค. 3 ฉบับ
ง. 4 ฉบับ
ตอบ ค. 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
ฉบับที่ 2 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2519
ฉบับที่ 3 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2532

5. การประกาศใช้พรบ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ใด
ก. ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน
ข. ปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนไม่เพียงพอ
ค. 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
ง. ถูกทั้ง ก และ ข
ตอบ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516

6. พรบ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ประกาศใช้เมื่อใด
ก. 6 มีนาคม พ.ศ. 2518
ข. 5 มีนาคม พ.ศ. 2518
ค. 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
ง. 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
ตอบ ข. 5 มีนาคม พ.ศ. 2518

7. พรบ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. 6 มีนาคม พ.ศ. 2518
ข. 7 มีนาคม พ.ศ. 2518
ค. 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
ง. 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
ตอบ ก. 6 มีนาคม พ.ศ. 2518

8. พรบ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ประกาศใช้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 มาตราใด
ก. มาตราที่ 41
ข. มาตราที่ 62
ค. มาตราที่ 81
ง. มาตราที่ 10
ตอบ ค. มาตราที่ 81

9. ภายหลังที่มี พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ใช้บังคับแล้ว ได้มีการแก้ไขอีกกี่ครั้ง
ก. 1 ครั้ง
ข. 2 ครั้ง
ค. 3 ครั้ง
ง. ไม่มีการแก้ไข
ตอบ ข. 2 ครั้ง มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2519 และ ครั้งที่สองเมื่อ พ.ศ. 2532

10. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2532
ก. การนำที่ดินของรัฐมาใช้จัดที่ดินมีปัญหาว่ายังไม่มีแนวทางที่แน่ชัดระหว่างงานที่รับผิดชอบ
ข. องค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยังไม่เหมาะสม
ค. แนวทางในการกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินยังไม่เหมาะสม
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

11. ใครคือผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดินคนปัจจุบัน
ก. นายสัมพันธ์ พลภักดิ์
ข. นางพรทิพย์ อุ้ยตา
ค. นายสุธี บุญคง
ง. นายศักดิ์ชาย แก้วศรีนวล
ตอบ ก. นายสัมพันธ์ พลภักดิ์ นายสุธี บุญคง เป็น ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
นางพรทิพย์ อุ้ยตา เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน
นายศักดิ์ชาย แก้วศรีนวล เป็น ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

12. เลขาธิการ ส.ป.ก. คนปัจจุบันคือใคร
ก. นายสุรศักดิ์ แสงอร่าม
ข. ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์
ค. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
ง. นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ
ตอบ ค. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ที่เหลือเป็นรองเลขาธิการ ส.ป.ก.

13. ข้อใดคือพันธกิจของ ส.ป.ก.
ก. การจัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร
ข. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอาชีพ
ค. การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
พันธกิจของ ส.ป.ก. มี 4 ประการ คือ
1. การจัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอาชีพ
3. การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
4. การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

14. ข้อใดคือภารกิจหลักของ ส.ป.ก.
ก. งานจัดที่ดิน
ข. งานพัฒนา
ค. งานเพิ่มรายได้
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

15. ข้อใด ไม่ใช่ การบริหารราชส่วนกลางในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ก. สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
ข. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ค. สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน
ง. สำนักกฎหมาย
ตอบ ข. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด เป็นการบริหารราชการ

16. รองเลขาธิการ ส.ป.ก. มีกี่คน
ก. 2 คน
ข. 1 คน
ค. 4 คน
ง. 3 คน
ตอบ ก. 2 คือ นายสุรศักดิ์ แสงอร่าม และ นายสถิตพงษ์ สุดชูเกียรติ

17. คปก. ย่อมาจากอะไร
ก. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ข. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ค. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
ง. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพื่อเกษตรกรรม
ตอบ ก. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

18. คปก. มีจำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้นกี่คน
ก. 40 คน
ข. 25 คน
ค. 30 คน
ง. 35 คน
ตอบ ง. 35 คน

19. ใครเป็นประธานใน คปก.
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข. รัฐมนตรีช่วยว่ากากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. เลขาธิการ ส.ป.ก.
ตอบ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่กำหนดนโยบาย มาตรการ ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆรวมทั้งจัดหาที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดิน

20. ใครเป็นกรรมการและเลขานุการของ คปก.
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. ปลัดอำเภอ
ง. เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตอบ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

21. กรรมการใน คปก. มีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท
ข. 1 ประเภท
ค. 3 ประเภท
ง. 4 ประเภท
ตอบ ก. 2 ประเภท ได้แก่ กรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการโดยคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

22. ใครเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการโดยการแต่งตั้งของ คปก.
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข. เลขาธิการ ส.ป.ก.
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ค . คณะรัฐมนตรี

23. กรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีจำนวนเท่าใด
ก. 9 คน
ข. ไม่เกิน 9 คน
ค. 7 คน
ง. ไม่เกิน 7 คน
ตอบ ข. ไม่เกิน 9 คน

24. กรรมการที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคัดมาจากกลุ่มใด
ก. ผู้แทนเกษตรกร 6 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 3 คน
ข. ผู้แทนเกษตรกร 5 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 2 คน
ค. ผู้แทนเกษตรกร 6 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน
ง. ผู้แทนเกษตรกร 5 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน
ตอบ ก. ผู้แทนเกษตรกร 6 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 3 คน

25. องค์กรดำเนินงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีกี่องค์กร
ก. 4 องค์กร
ข. 5 องค์กร
ค. 3 องค์กร
ง. 2 องค์กร
ตอบ ข. 5 องค์กร