Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 2:08 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 15 มิ.ย. 2561 เวลา : 19:27 น.

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 40 จำนวน 33 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยมีห้องเรียน
เป็นหน่วยการสุ่มด้วยการจับฉลาก จำนวน 1 ห้องเรียนจากห้องเรียนทั้งหมด 2 ห้องเรียน ทำการพัฒนาในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม  - 8 สิงหาคม 2560 สอนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ทั้งหมด 11 สัปดาห์ 
รวมทั้งหมด 22 ชั่วโมง (รวมการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าทางสถิติได้แก่ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย (x-bar) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
และหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติเปรียบเทียบใช้สถิติ t - test แบบไม่อิสระ (Dependent) ผลการพัฒนาพบว่า
1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.43/85.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (x-bar= 4.38, S.D = 0.55)
 
ตอบโดย : jasongleeson
วันที่ : 29 ก.ค. 2562
เวลา : 13:43 น.
คำตอบที่ 1

Nice one

 
ตอบโดย : jasongleeson
วันที่ : 29 ก.ค. 2562
เวลา : 13:45 น.
คำตอบที่ 2

the impossible quiz unblocked game

 
ตอบโดย :
วันที่ : 29 ก.ค. 2562
เวลา : 13:50 น.
คำตอบที่ 3

Well done