Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 2:13 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : siriporn วันที่ : 10 มิ.ย. 2561 เวลา : 23:06 น.

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่องจำนวนจริง รายวิชา

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง             รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

เทคนิค TAI  เรื่องจำนวนจริง  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา ค31101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย              นางศิริพร  พรหมประศรี

ปีที่วิจัย             2560  

หน่วยต้นสังกัด    โรงเรียนโพธิแสนวิทยา   อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร

                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค TAI  เรื่องจำนวนจริง  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา ค31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยมีวัตถุประสงค์คือ  1)  เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่องจำนวนจริง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75 /75   2)  เพื่อหาดัชนีประสิทฺธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่องจำนวนจริง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  3) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค TAI  เรื่องจำนวนจริง  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา  ค31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนด้วย แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่องจำนวนจริง รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค31101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่างในการทำวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 34 คน ได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค TAI  เรื่องจำนวนจริง  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา ค31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  2) แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 9 แผนการเรียนรู้ จำนวน 20 ชั่วโมง  3) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค TAI  เรื่องจำนวนจริง  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา  ค31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 มีค่าความยาก (P) อยู่ระหว่าง 0.33 ถึง 0.78 ค่าอำนาจจำแนก  (r)  อยู่ระหว่าง 0.35  ถึง 0.91 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.71  4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่นักเรียนมีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค TAI  เรื่องจำนวนจริง  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา  ค31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน  20  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดลองค่า  t – test ได้ค่าความเชื่อมั่น  = 0.86    

          ผลการวิจัยพบว่า

  1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค TAI  เรื่องจำนวนจริง  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา ค31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพ 82.71 / 83.82

           2.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI  เรื่องจำนวนจริง  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา ค31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้น มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7650

 3.  นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่องจำนวนจริง  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา ค31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 ค่า t ที่คำนวณได้เท่ากับ 27.67  

           4.  นักเรียนมีความความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่องจำนวนจริง  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  รหัสวิชา

ค31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78

 
ตอบโดย :
วันที่ : 21 พ.ย. 2561
เวลา : 8:45 น.
คำตอบที่ 1

Thanks for sharing. I hope it will be helpful for too many people that are searching for this topic.

 
ตอบโดย :
วันที่ : 21 พ.ย. 2561
เวลา : 8:45 น.
คำตอบที่ 2

This article is really fantastic and thanks for sharing the valuable post.

FNAF

 
ตอบโดย : alanabui
วันที่ : 23 ม.ค. 2562
เวลา : 15:30 น.
คำตอบที่ 3
I think so. That is the best solution to the problem duck life 4
 
ตอบโดย : alanabui
วันที่ : 23 ม.ค. 2562
เวลา : 15:30 น.
คำตอบที่ 4
I think so. That is the best solution to the problem duck life 4
 
ตอบโดย :
วันที่ : 16 พ.ค. 2562
เวลา : 10:08 น.
คำตอบที่ 5

Thank you for sharing. Your blog posts are interesting and informative. I think many people like and visit it often, including me.

happy wheels

 
ตอบโดย :
วันที่ : 16 พ.ค. 2562
เวลา : 10:09 น.
คำตอบที่ 6

Thank you for sharing. Your blog posts are interesting and informative. I think many people like and visit it often, including me.

happy wheels