Log in | วันพฤหัสบดีที่ 21 มี.ค. 2562 | 21:44 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : jaruwan วันที่ : 9 มิ.ย. 2561 เวลา : 18:46 น.

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบค้นหาความรู้แบบ 5E หน่วยการเรียนรู้

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบค้นหาความรู้แบบ 5E หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบนิเวศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ผู้ศึกษา       นายเกียรติกานต์  ก้องกุล ครู โรงเรียนน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ปีที่ศึกษา     ปีการศึกษา 2560

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบค้นหาความรู้แบบ 5E หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบนิเวศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบค้นหาความรู้แบบ 5E หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบนิเวศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบค้นหาความรู้แบบ 5E หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบนิเวศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบค้นหาความรู้แบบ 5E หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ดำเนินการทดสอบก่อนเรียน ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 33 คน แล้วดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบค้นหาความรู้แบบ 5E หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบนิเวศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 เล่ม เวลา 20 ชั่วโมง จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ทำการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ แล้วสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบ t

ผลการศึกษาพบว่า

1)    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบค้นหาความรู้แบบ 5E หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบนิเวศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ  82.22/80.91 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ 80/80 ที่ตั้งไว้

2)    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบค้นหาความรู้แบบ 5E หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบนิเวศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3)    นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบค้นหาความรู้แบบ 5E หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบนิเวศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก