Log in | วันพฤหัสบดีที่ 24 ต.ค. 2562 | 6:09 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Chom วันที่ : 9 มิ.ย. 2561 เวลา : 8:40 น.

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ปริมาตรและพื้นที่ผิว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง  ปริมาตรและพื้นที่ผิว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

                   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้รายงาน         นายคมกริช  บุญหล้า

หน่วยงาน        โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม    อำเภอห้วยเม็ก   จังหวัดกาฬสินธุ์ 

สังกัด             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  24            

ปีที่พิมพ์          2560

 

บทคัดย่อ

           การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่อง  ปริมาตรและพื้นที่ผิว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ปริมาตรและพื้นที่ผิว  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  3)  ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ปริมาตรและพื้นที่ผิว  4)   ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่อง  ปริมาตรและพื้นที่ผิว  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   

ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2560  สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  24   กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน  โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม    อำเภอห้วยเม็ก   จังหวัดกาฬสินธุ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  24   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/3  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560  จำนวน 34  คน  ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เป็นนักเรียนห้องที่ผู้ศึกษาเป็นผู้สอนด้วยตนเอง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ปริมาตรและพื้นที่ผิว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน  5 เล่ม  ซึ่งได้แก่  เล่มที่  1  การหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของปริซึม เล่มที่  2

การหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของพีระมิด  3  การหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกระบอก เล่มที่  4  การหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของกรวย  เล่มที่  5  การหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกลม  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ปริมาตรและพื้นที่ผิว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน  12  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  30  ข้อ  ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่  0.20 - 0.80   ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.2  ขึ้นไป  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.89  และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ปริมาตรและพื้นที่ผิว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน  20  ข้อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสถิติ t

 

ผลการศึกษาพบว่า

 

  1. แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ปริมาตร และพื้นที่ผิว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.59/84.12  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  ที่กำหนด คือ 80/80

           2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง  ปริมาตรและพื้นที่ผิว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   มีค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ
เรื่อง ปริมาตรและพื้นที่ผิว  มีค่าเท่ากับ 0.6351

3.   ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่อง  ปริมาตรและพื้นที่ผิว  ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของมีค่าเท่ากับ  0.6351  หรือคิดเป็นร้อยละ 63.51 

  4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ปริมาตรและพื้นที่ผิว 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   มีระดับความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.73  และ  S.D. = 0.34) 

 

 
ตอบโดย : Daniel Kay
วันที่ : 24 ก.ค. 2562
เวลา : 22:20 น.
คำตอบที่ 1

โบนัสและโปรโมชั่นมากมาย เพิ่มเติมที่นี่ เพื่อดูและเล่น

 
ตอบโดย :
วันที่ : 23 ต.ค. 2562
เวลา : 15:08 น.
คำตอบที่ 2

พูดคุยเรื่องวิชาการคลิกเลย slotxo