Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 10:53 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 6 มิ.ย. 2561 เวลา : 16:38 น.

ชุดกิจกรรมโดยใช้ศูนย์การเรียน เรื่อง การประกันวินาศภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ส

ชื่อเรื่อง              :   ชุดกิจกรรมโดยใช้ศูนย์การเรียน เรื่อง การประกันวินาศภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษาค้นคว้า       :   นางสาวรัชพร  เสวกทรัพย์

หน่วยงาน           :   โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

สังกัด                :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

ปีการศึกษา          :   2560

 

บทคัดย่อ

 

           การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมโดยใช้ศูนย์การเรียน เรื่อง การประกันวินาศภัย 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้ศูนย์การเรียน เรื่อง การประกันวินาศภัย และ 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้ศูนย์การเรียน เรื่อง การประกันวินาศภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมโดยใช้ศูนย์การเรียน เรื่อง การประกันวินาศภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้ศูนย์การเรียน เรื่อง การประกันวินาศภัย 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประกันวินาศภัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้ศูนย์การเรียน เรื่อง การประกันวินาศภัย สถิติพื้นฐานใช้ ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้คำนวณหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ สถิติหาค่าความยาก (p) สถิติหาค่าอำนาจจำแนก (r) สถิติหาค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับ สถิติหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องของแบบทดสอบ (Index of Item –Objective Congruence : IOC) และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent Samples)

           ผลการศึกษา พบว่า

           1) ชุดกิจกรรมโดยใช้ศูนย์การเรียน เรื่อง การประกันวินาศภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ E1/E2 85.88/83.43 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

           2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมโดยใช้ศูนย์การเรียน เรื่อง การประกันวินาศภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6710 หมายความว่า ชุดกิจกรรมโดยใช้ศูนย์การเรียนที่พัฒนาขึ้นทำให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 67.10

           3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้ศูนย์การเรียน เรื่อง การประกันวินาศภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

           4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโดยใช้ศูนย์การเรียน เรื่อง การประกันวินาศภัย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55

 

คำหลัก การประกันวินาศภัย, ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียน


ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/file/d/1MuC3Zv51OrmrmSuwhF2av27RIDIUt7DF/view?usp=sharing