Log in | วันเสาร์ที่ 20 ก.ค. 2562 | 12:28 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : sirinthip วันที่ : 4 มิ.ย. 2561 เวลา : 20:19 น.

รายงานผลการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง :  รายงานผลการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

               สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษา :  นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ถานะกอง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                       ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

 ปีที่ศึกษา : 2560

           การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประชากรที่ใช้ใน  การศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 16 แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วย  การอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 15 ข้อ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

       1. แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.65/83.78 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่กำหนดไว

         2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน จับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

        3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

 
ตอบโดย : maryanatoliaa@gmail.com
วันที่ : 20 ธ.ค. 2561
เวลา : 11:22 น.
คำตอบที่ 1

ขอขอบคุณที่แจ้งให้เราเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยชิ้นนี้ขอขอบคุณ!   wuxiaworld

 
ตอบโดย : annchriss234
วันที่ : 21 มิ.ย. 2562
เวลา : 15:56 น.
คำตอบที่ 2

nice