Log in | วันจันทร์ที่ 21 ต.ค. 2562 | 17:58 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 4 มิ.ย. 2561 เวลา : 10:55 น.

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จังหวัดชายแดนใต้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 

 
- ความรู้เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหนเาที่ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
- พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 
- แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
- สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 
- แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 
- ความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองค์การ 
- ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
- ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ 
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
รูปแบบการสั่งชื้อ 
 
01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)
 
02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)
 
03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
ช่องทางการโอนเงินชำระค่าเอกสาร 
 
ชื่อบัญชี นางนริศรา ขามช่วง 
 
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 293-0-55093-7 สาขาตลาดหายโศรก 
 
ชื่อบัญชี นางนริศรา ขามช่วง 
 
ธนาคารไทยพานิชย์ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 546-2-58862-8 สาขาเสลภูมิ 
 
ชื่อบัญชี นางนริศรา ขามช่วง 
 
ธนาคารกรุงเทพ ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 536-7-06252-7 สาขาศาลากลางร้อยเอ็ด 
 
ชื่อบัญชี นางนริศราขามช่วง 
 
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 329-2-53424-7 สาขาเทวาภิบาล 
 
ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน 
 
---------------------------------------------------------------------