Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 14:55 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : ครูติ๊ก วันที่ : 29 พ.ค. 2561 เวลา : 15:26 น.

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษ

ชื่อเรื่อง           รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ผู้รายงาน         นางสาวเยาวณี  จงคง

ปีการศึกษา       2560

บทคัดย่อ

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย กระบี่  อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รวมนักเรียนทั้งหมด 30 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จากจำนวนนักเรียน 6 ห้องเรียน ที่มีนักเรียนแบบคละความสามารถและจำนวนนักเรียนแต่ละห้องใกล้เคียงกัน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 19 แผน 2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.28–0.68 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.21–0.55 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.79  3)  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 6 เล่ม   4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบแบบ  t-test dependent

              ผลการศึกษา พบว่า

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 84.77/82.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้คือ  80/80   

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ                                        สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน ( = 24.83) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียน ( = 15.10) แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก  ( = 4.43, S.D. = 0.22) 

 
ตอบโดย : Mason Gould
วันที่ : 23 ส.ค. 2562
เวลา : 12:45 น.
คำตอบที่ 1

เกมไพ่คาสิโนออนไลน์ พยายามที่จะชนะเงิน สนุกกับการเล่นเกม