Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 4:57 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 29 พ.ค. 2561 เวลา : 13:29 น.

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 4 (ง22202) เรื่อง การใช้โปรแกรม Sketch Up กลุ

ชื่อเรื่อง           รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 4 (ง22202)

                    เรื่อง การใช้โปรแกรม Sketch Up กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                    สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้รายงาน         นางสาวนิภา  ศิริจร

โรงเรียน          วัดอัยยิการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ปีที่ศึกษา         2560

 

 บทคัดย่อ

 

           การศึกษาครั้งนี้เป็นการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 4  (ง22202) เรื่อง การใช้โปรแกรม Sketch Up กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 4 (ง22202) เรื่อง การใช้โปรแกรม Sketch Up กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 4 (ง22202) เรื่อง การใช้โปรแกรม Sketch Up กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 4 (ง22202) เรื่อง การใช้โปรแกรม Sketch Up กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนวัดอัยยิการาม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  จำนวน  1  ห้องเรียน  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จำนวนทั้งสิ้น 38 คน ได้มาจากการสุ่มแบบง่าย (Simple  Random  Sampling)  ด้วยวิธีการจับฉลากห้องเรียนเป็นหน่วย  การสุ่ม (Sampling Unit) และกำหนดให้นักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนที่ได้จากการสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 4 (ง22202)  เรื่องการใช้โปรแกรม Sketch Up กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 9 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าทีแบบไม่อิสระต่อกัน  (t – test for  Dependent  Samples)

 

ผลการศึกษา สรุปได้ว่า

               1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 4 (ง22202) เรื่อง การใช้โปรแกรม Sketch Up กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียน            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ  83.07/86.03 

                2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 4 (ง22202)   เรื่อง การใช้โปรแกรม Sketch Up กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี               สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ 4 (ง22202)   เรื่อง การใช้โปรแกรม Sketch Up กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ( = 4.30, S.D. = 0.63)