Log in | วันพฤหัสบดีที่ 21 ส.ค. 2557 | 15:19 น.
 
 
   
โพสโดย : kanitta วันที่ : 5 พ.ย. 2556 เวลา : 9:34 น.

ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาความพร้อม
ด้านการฟังและการพูดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ชั้นปฐมวัยปีที่ 2
ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวสุนันท์ บัวชา
สังกัด โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปีที่ศึกษา2556

บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพและค่าดัชนีประสิทธิผล
ของหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการฟังและการพูด กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และค่าดัชนีประสิทธิผลไม่ต่ำกว่า 0.50 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ความพร้อมด้านการฟังและ การพูดก่อนและหลังการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนา
ความพร้อมด้านการฟังและการพูด กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาผลการประเมิน
ความพร้อม ด้านการฟังและการพูด จากการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาความพร้อมด้าน
การฟังและการพูด กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อ
การใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการฟัง และการพูด กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม
สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 23 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับฉลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการฟังและการพูด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 จำนวน 10 เรื่อง 2) แผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 50 แผน
3) แบบทดสอบท้ายบทหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ ก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 10 เรื่อง เรื่องละ 6 ข้อ
รวมทั้งหมด 60 ข้อ 4) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ความพร้อมด้านการฟังและการพูด ก่อนเรียนและหลังเรียน
จำนวน 30 ข้อ 5) แบบประเมินความพร้อมด้านการฟังและการพูด 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t - test)

ผลการศึกษาพบว่า
1. หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการฟังและการพูด กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.23/82.17 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
และค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.64 ตามที่กำหนดไว้ ไม่ต่ำกว่า 0.50
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ความพร้อมด้านการฟังและการพูด ที่เรียนโดยการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ
เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการพูดและการฟัง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 หลังเรียนมีความพร้อม
ด้านการฟังและการพูด สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความพร้อมด้านการฟังและการพูด จากการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ
เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการฟังและการพูด กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาความพร้อมด้าน
การฟังและการพูด กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 
 
 
 
 
 
   
 ระดับปฐมวัย
 ระดับประถมและมัธยมศึกษา