Log in | วันอังคารที่ 28 ก.ค. 2558 | 8:33 น.
 
 
   
โพสโดย : kanitta วันที่ : 5 พ.ย. 2556 เวลา : 9:34 น.

ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพในกิจกรรม เสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการฟังและการพูด ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวสุนันท์ บัวชา โรงเรียน โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ปีที่ศึกษา 2556 บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพและค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการฟังและการพูด ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และค่าดัชนีประสิทธิผลไม่ต่ำกว่า 0.50 2) เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมด้านการฟังและการพูดก่อนและหลังการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการฟังและการพูด ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาผลการประเมินความพร้อมด้านการฟังและการพูด จากการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการฟังและการพูด ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กที่มีต่อการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการฟังและการพูด ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 23 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการฟังและการพูด ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 จำนวน 10 เรื่อง 2) แผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 50 แผน 3) แบบทดสอบ วัดความพร้อมด้านการฟังและการพูดระหว่างเรียนในแต่ละสัปดาห์ จำนวน 10 ภาพ 4) แบบทดสอบวัดความพร้อมด้านการฟังและการพูดก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 3 ภาพ 5) แบบประเมินความพร้อมด้านการฟังและการพูด 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กที่มีต่อการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t - test) ผลการศึกษาพบว่า 1. หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนา ความพร้อมด้านการฟังและการพูด ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.57/83.74 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.70 ตามที่กำหนดไว้ ไม่ต่ำกว่า 0.50 2. เด็กมีความพร้อมด้านการฟังและการพูด ที่เรียนโดยการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการพูดและการฟัง ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 หลังเรียนมีความพร้อมด้านการฟังและการพูด สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3 เด็กมีความพร้อมด้านการฟังและการพูด จากการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการฟังและการพูด ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 4. เด็กมีความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านการฟังและการพูด ชั้นปฐมวัยปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับชอบมากที่สุด