Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 14:45 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : บงกช วิลาศรี วันที่ : 7 พ.ค. 2561 เวลา : 21:28 น.

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

ชื่อเรื่อง             การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์             

ที่เสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ผู้วิจัย                นางบงกช  วิลาศรี

ปีที่วิจัย              ๒๕๖๐

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กับรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ  ๓) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนตามรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กับรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ ๔) เพื่อขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๒ กลุ่ม กลุ่มที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่เสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒๗ คน และกลุ่มที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ จำนวน ๒๗ คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการขยายผลการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๒๕ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการเรียนรู้ คู่มือการใช้รูปแบบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีค่าความเชื่อมั่น ๐.๙๒ และแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ที่มีค่าความเชื่อมั่น ๐.๘๖ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าความแตกต่าง t-test วิเคราะห์ประเด็นเชิงเนื้อหาในข้อค้นพบ นำเสนอประกอบความเรียง            

ผลการวิจัยพบว่า

๑. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ได้รูปแบบที่มีองค์ประกอบ ๔ องค์ประกอบ ได้แก่  ๑) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดีย แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ ๒) หลักการ เน้นที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ขึ้นเองอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ ๓) กิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย ๖ ขั้น คือ ขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นกระตุ้นความคิด ขั้นวางแผนการเรียนรู้ ขั้นเรียนรู้ผ่านสื่อ ขั้นสรุปความคิดและขั้นประเมินผลการเรียนรู้  ๔) การประเมินผล ๒ ด้าน คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์

        ๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนกลุ่มที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑

        ๓. ทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนกลุ่มที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑

๔. ผลการขยายผลรูปแบบพบว่า หลังการเรียนตามรูปแบบผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๓ และทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๔

การวิจัยครั้งนี้สรุปว่า รูปแบบการเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่เสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและเสริมสร้างให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูนำรูปแบบการเรียนรู้นี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป

 

 

 
ตอบโดย :
วันที่ : 17 ก.ย. 2562
เวลา : 11:30 น.
คำตอบที่ 1

ข่าวสารน่าสนใจมากค่ะ

อยากสนุกคลิ๊ก : slot joker

 
ตอบโดย : bonniee
วันที่ : 12 ต.ค. 2562
เวลา : 15:57 น.
คำตอบที่ 2

ฉันอ่านโพสต์ของคุณ มันเป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์กับฉันมาก ฉันชื่นชมข้อความที่มีค่าข้อมูลที่คุณให้ไว้ในบทความของคุณ ขอบคุณสำหรับการโพสต์อีกครั้ง!

subway surfers

 
ตอบโดย : bonniee
วันที่ : 12 ต.ค. 2562
เวลา : 15:58 น.
คำตอบที่ 3

ฉันอ่านโพสต์ของคุณ มันเป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์กับฉันมาก ฉันชื่นชมข้อความที่มีค่าข้อมูลที่คุณให้ไว้ในบทความของคุณ ขอบคุณสำหรับการโพสต์อีกครั้ง!

subway surfers

 
ตอบโดย : bonniee
วันที่ : 12 ต.ค. 2562
เวลา : 15:58 น.
คำตอบที่ 4

ฉันอ่านโพสต์ของคุณ มันเป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์กับฉันมาก ฉันชื่นชมข้อความที่มีค่าข้อมูลที่คุณให้ไว้ในบทความของคุณ ขอบคุณสำหรับการโพสต์อีกครั้ง!

subway surfers

 
ตอบโดย : bonniee
วันที่ : 12 ต.ค. 2562
เวลา : 15:58 น.
คำตอบที่ 5

ฉันอ่านโพสต์ของคุณ มันเป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์กับฉันมาก ฉันชื่นชมข้อความที่มีค่าข้อมูลที่คุณให้ไว้ในบทความของคุณ ขอบคุณสำหรับการโพสต์อีกครั้ง!

subway surfers

 
ตอบโดย : bonniee
วันที่ : 12 ต.ค. 2562
เวลา : 15:59 น.
คำตอบที่ 6

ฉันอ่านโพสต์ของคุณ มันเป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์กับฉันมาก ฉันชื่นชมข้อความที่มีค่าข้อมูลที่คุณให้ไว้ในบทความของคุณ ขอบคุณสำหรับการโพสต์อีกครั้ง!

subway surfers

 
ตอบโดย : bonniee
วันที่ : 12 ต.ค. 2562
เวลา : 16:00 น.
คำตอบที่ 7

ฉันอ่านโพสต์ของคุณ มันเป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์กับฉันมาก ฉันชื่นชมข้อความที่มีค่าข้อมูลที่คุณให้ไว้ในบทความของคุณ ขอบคุณสำหรับการโพสต์อีกครั้ง! subway surfers

 
ตอบโดย : bonniee
วันที่ : 12 ต.ค. 2562
เวลา : 16:00 น.
คำตอบที่ 8

ฉันอ่านโพสต์ของคุณ มันเป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์กับฉันมาก ฉันชื่นชมข้อความที่มีค่าข้อมูลที่คุณให้ไว้ในบทความของคุณ ขอบคุณสำหรับการโพสต์อีกครั้ง! subway surfers

 
ตอบโดย : bonniee
วันที่ : 12 ต.ค. 2562
เวลา : 16:00 น.
คำตอบที่ 9

ฉันอ่านโพสต์ของคุณ มันเป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์กับฉันมาก ฉันชื่นชมข้อความที่มีค่าข้อมูลที่คุณให้ไว้ในบทความของคุณ ขอบคุณสำหรับการโพสต์อีกครั้ง! subway surfers

 
ตอบโดย : bonniee
วันที่ : 12 ต.ค. 2562
เวลา : 16:01 น.
คำตอบที่ 10

ฉันอ่านโพสต์ของคุณ มันเป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์กับฉันมาก ฉันชื่นชมข้อความที่มีค่าข้อมูลที่คุณให้ไว้ในบทความของคุณ ขอบคุณสำหรับการโพสต์อีกครั้ง! subway surfers