Log in | วันพุธที่ 16 ต.ค. 2562 | 1:35 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : บงกช วิลาศรี วันที่ : 7 พ.ค. 2561 เวลา : 21:26 น.

รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดวิถีไทบ้าน ตำนานเมืองบ้านไผ่

ชื่อเรื่อง             รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดวิถีไทบ้าน ตำนานเมืองบ้านไผ่

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียน

บ้านลานวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

ผู้วิจัย    นางบงกช วิลาศรี

ปีที่วิจัย   ๒๕๕๙

บทคัดย่อ

        การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  ๑) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดวิถีไทบ้าน ตำนานเมืองบ้านไผ่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐  ๒) เพื่อประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดวิถีไทบ้าน ตำนานเมืองบ้านไผ่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด  ๓) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดวิถีไทบ้าน ตำนานเมืองบ้านไผ่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ๔) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดวิถีไทบ้าน ตำนานเมืองบ้านไผ่  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  จำนวน ๒๖ คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) ใช้แบบแผนการวิจัย One Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ ๑) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดวิถีไทบ้าน ตำนานเมืองบ้านไผ่  ๒) แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ ๑.๐๐   ๓) แผนการจัดการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพในระดับเหมาะสมมากที่สุด  ๔) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่มีค่าความเชื่อมั่น ๐.๙๑  ๕) แบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีค่าความเชื่อมั่น ๐.๘๓  การเก็บข้อมูลได้จากการหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ การหาคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความพึงพอใจ         การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความแตกต่าง t-test (Dependent Sample) โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป  วิเคราะห์ประเด็นเชิงเนื้อหาในข้อค้นพบ พร้อมนำเสนอประกอบเป็นความเรียง

ผลการศึกษาพบว่า

        ๑. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ชุดวิถีไทบ้าน ตำนานเมืองบ้านไผ่  สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่พัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  ๘๓.๐๔/๘๒.๓๑  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  ๘๐/๘๐  ที่ตั้งไว้

        ๒. คุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ เหมาะสมมากที่สุด ( = ๔.๗๔, S.D. = ๐.๓๒)

        ๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 

        ๔. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  โดยรวมอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจ  มากที่สุด ( = ๔.๗๐, S.D. = ๐.๔๖)

 
ตอบโดย :
วันที่ : 18 ก.ย. 2562
เวลา : 17:08 น.
คำตอบที่ 1
เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ >> ufa