Log in | วันจันทร์ที่ 3 ส.ค. 2558 | 15:42 น.
 
 
   
โพสโดย : kaonhin วันที่ : 11 ก.ย. 2556 เวลา : 12:25 น.

การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาลาว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาลาว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนและหลัง การใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาลาว 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาลาว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เทศบาลเมือง วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 35 คน ที่ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดำเนินการทดลองใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ระยะเวลาที่ทดลอง ธ.ค. 2555 – ม.ค. 2556 จำนวน 25 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาลาว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียน (Pre-test & Post-test) 3) แบบสอบถามความ พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนสอน โดยการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาลาว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าทีแบบไม่อิสระ ( t-test dependent)

ผลการวิจัยพบว่า

  1. 1. การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาลาว สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 85.17/ 85.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (80/80)

2. ผลการเรียนรู้ของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาลาว สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมการอ่านและเขียนภาษาลาว โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย( ) = 4.57 และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.54 )