Log in | วันเสาร์ที่ 1 ส.ค. 2558 | 6:28 น.
 
 
   
โพสโดย : krurujirut วันที่ : 9 ก.ย. 2556 เวลา : 14:08 น.

รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถ

ชื่อผลงาน รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถ

ด้านมิติสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อผู้ศึกษา นางสาวปิยาภรณ์ สะแกคุ้ม

ปีที่ศึกษา 2556

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวิชากร สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 32 คน ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 8 สัปดาห์ โดยดำเนินกิจกรรมทุกวันติดต่อกันเป็นเวลา 40 วัน โดยจัดกิจกรรมวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที ในช่วงของการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เวลา 09.20 – 10.00 น. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และแบบวัดความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t – test for dependent samples

ผลการศึกษาพบว่า

ก่อนการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 นักเรียนมีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับต่ำ ( = 6.00, S.D. = 0.97) หลังการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 นักเรียนมีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง ( = 13.38, S.D. = 1.14) เมื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 พบว่า หลังการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 นักเรียนมีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์โดยรวมและรายด้าน สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01