Log in | วันจันทร์ที่ 21 ต.ค. 2562 | 16:58 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 13 เม.ย. 2561 เวลา : 14:17 น.

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวทางอริยสัจสี่

เรื่อง    :  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวทาง

             อริยสัจสี่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

ผู้วิจัย   นางอัญชิษฐา  บุญสนอง

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร์ และแนวทางการส่งเสริมทักษะความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 2) พัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวทางอริยสัจสี่     3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวทาง อริยสัจสี่ และ 4) ประเมินรูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวทางอริยสัจสี่  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล  วัดจอมคีรีนาคพรต อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 36 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย    1) รูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวทางอริยสัจสี่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  2) แผนการจัดการเรียนรู้  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทีแบบไม่อิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา

          ผลการวิจัยพบว่า

          1. รูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวทางอริยสัจสี่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้น มีชื่อเรียกว่า “EESS Model” โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และเงื่อนไขสำคัญในการนำรูปแบบการเรียนการสอนไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จ และกระบวนการเรียนการสอนประกอบด้วย  4 ขั้นตอน  คือ 1) ขั้นรู้แจ้งและเข้าใจในประเด็นปัญหา (Enlightening and understanding the problem: E)  2) ขั้นอธิบายที่มาของสาเหตุแห่งปัญหา (Explaining the source of the problem : E)  3) ขั้นศึกษาด้วยการปฏิบัติจริง (Studying with practice : S)  และ 4) ขั้นสรุปสิ่งที่ค้นพบและประยุกต์ใช้ (Summarizing and applying : S)  และรูปแบบการเรียนการสอน มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากับ  84.21/84.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ 

          2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียน   สูงกว่าก่อนเรียน

          3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแนวทางอริยสัจสี่ สำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

 
ตอบโดย :
วันที่ : 20 ส.ค. 2561
เวลา : 15:13 น.
คำตอบที่ 1

The fourth day The examples utilized in the examination were review 6 understudies, Cheap Essay Service. The primary semester of the scholarly year 2560 was 36 understudies chosen by purposive inspecting.

 
ตอบโดย : happywheelsgame
วันที่ : 14 พ.ย. 2561
เวลา : 12:52 น.
คำตอบที่ 2

nuce

 
ตอบโดย : happywheelsgame
วันที่ : 14 พ.ย. 2561
เวลา : 12:52 น.
คำตอบที่ 3

The fourth day The examples utilized in the examination were review 6 understudies, Cheap Essay Service. The primary semester of the scholarly year 2560 was 36 understudies chosen by purposive inspecting.

 
ตอบโดย : Arvind
วันที่ : 20 พ.ย. 2561
เวลา : 12:15 น.
คำตอบที่ 4

It is the most valuable game that you can see in the next level of this online fireboy and watergirl in the previous version of this game that could be not extra ordianry level but in this time the game should be launched very newly type game.

 
ตอบโดย : Tegan
วันที่ : 14 พ.ค. 2562
เวลา : 17:12 น.
คำตอบที่ 5

It is a very interesting post which describes the development of the science model. This model will help the students to develop their thinking capability. This model is developing with great research work. It will be easy for students to understand different concepts of science with the help of this model. They can analyze different situations. These are the new and effective process of learning. In education, it is very necessary to use different and unique ideas to teach students. Buy essay online is also a good resource which is working in the academics field. It is helping students to understand the importance of writing.

 
ตอบโดย : Tegan
วันที่ : 14 พ.ค. 2562
เวลา : 17:13 น.
คำตอบที่ 6

It is a very interesting post which describes the development of the science model. This model will help the students to develop their thinking capability. This model is developing with great research work. It will be easy for students to understand different concepts of science with the help of this model. They can analyze different situations. These are the new and effective process of learning. In education, it is very necessary to use different and unique ideas to teach students. Buy essay online is also a good resource which is working in the academics field. It is helping students to understand the importance of writing.

 
ตอบโดย : Tegan
วันที่ : 14 พ.ค. 2562
เวลา : 17:13 น.
คำตอบที่ 7

It is a very interesting post which describes the development of the science model. This model will help the students to develop their thinking capability. This model is developing with great research work. It will be easy for students to understand different concepts of science with the help of this model. They can analyze different situations. These are the new and effective process of learning. In education, it is very necessary to use different and unique ideas to teach students. Buy essay online is also a good resource which is working in the academics field. It is helping students to understand the importance of writing.

 
ตอบโดย : Tegan
วันที่ : 14 พ.ค. 2562
เวลา : 17:14 น.
คำตอบที่ 8

It is a very interesting post which describes the development of the science model. This model will help the students to develop their thinking capability. This model is developing with great research work. It will be easy for students to understand different concepts of science with the help of this model. They can analyze different situations. These are the new and effective process of learning. In education, it is very necessary to use different and unique ideas to teach students. Buy essay online is also a good resource which is working in the academics field. It is helping students to understand the importance of writing.

 
ตอบโดย : Tegan
วันที่ : 14 พ.ค. 2562
เวลา : 17:15 น.
คำตอบที่ 9

It is a very interesting post which describes the development of the science model. This model will help the students to develop their thinking capability. This model is developing with great research work. It will be easy for students to understand different concepts of science with the help of this model. They can analyze different situations. These are the new and effective process of learning. In education, it is very necessary to use different and unique ideas to teach students. Buy essay online is also a good resource which is working in the academics field. It is helping students to understand the importance of writing.

 
ตอบโดย : Tegan
วันที่ : 14 พ.ค. 2562
เวลา : 17:16 น.
คำตอบที่ 10

It is a very interesting post which describes the development of the science model. This model will help the students to develop their thinking capability. This model is developing with great research work. It will be easy for students to understand different concepts of science with the help of this model. They can analyze different situations. These are the new and effective process of learning. In education, it is very necessary to use different and unique ideas to teach students. Buy essay online is also a good resource which is working in the academics field. It is helping students to understand the importance of writing.