Log in | วันเสาร์ที่ 1 ส.ค. 2558 | 6:29 น.
 
 
   
โพสโดย : สุธิตา มั่นกลาง วันที่ : 4 ก.ย. 2556 เวลา : 15:59 น.

การพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐาน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลโ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐาน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

ผู้ศึกษา นางสุธิตา มั่นกลาง
โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย
ปีที่ศึกษา 2555

บทคัดย่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐานเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนให้ครูผู้สอนตระหนักถึงความสำคัญว่าถ้าการออกแบบการเรียนรู้เหมาะสมกับการทำงานของสมองของนักเรียนในแต่ละช่วงวัย การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเต็มสักยภาพของนักเรียนจึงจะเกิดขึ้น การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐาน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐาน 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐาน ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ และ4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐาน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 4 ชนิด คือ 1) ชุดกิจกรรมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐาน ชั้นอนุบาลปีที่ 2จำนวน 10 เล่ม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) แผนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน จำนวน 50 แผน มีคุณภาพความเหมาะสมตั้งแต่ 4.42-4.58 และมีคะแนนเฉลี่ยดดยรวม 4.36 ซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสมมาก 3)แบบทดสอบวัดทักษะทางคณิตสาสตร์ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.29 - 0.75 และค่าอำนาจจำแนก(B) ตั้งแต่ 0.26-0.86 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .90 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีด่อการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐาน มีความสอคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.447 - 0.669 มีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจทั้งฉบับเท่ากับ 0.660 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการการวิจัยพบว่า
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐานมีค่าเท่ากับ 89.95/86.94 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐานเท่ากับ 0.6811 หรือคิดเป็นร้อยละ 68.11 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 68.11
3. เด็กชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย ที่ได้รับการจัดปสบกาณระสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมทักษะคณิตศาสตรโดยใช้สมองเป็นฐาน มีคะแนนสูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ใจ
4. เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ โดยใช้สมองเป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยสรุป การจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์โดยใช้สมองเป็นฐาน ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และพัฒนาการด้านสติปัญญา จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้รับผิดชอบทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล นำแผนการรจัดประสบการณ์เรียนรู้ไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้เด็ก พัฒนาสมองมีความสนใจและยังส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ