Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 5:06 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 9 เม.ย. 2561 เวลา : 20:02 น.

เผยแพร่ผลงาน

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ

       ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่อง การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

       อินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัษฎา

ผู้วิจัย          นางมะลิวัลย์ เอมโอฐ

ระดับชั้น      มัธยมศึกษาปีที่ 2

สถานศึกษา   รัษฎา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

ปีการศึกษา   2560

 

บทคัดย่อ

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิคการสอนแบบปัญหาฐาน (PBL) เรื่อง การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัษฎา ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิคการสอนแบบปัญหาฐาน (PBL) เรื่อง การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัษฎา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิคการสอนแบบปัญหาฐาน (PBL) เรื่อง การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัษฎา 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิคการสอนแบบปัญหาฐาน (PBL) เรื่อง การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัษฎา  จำนวน 9 เล่ม  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิคการสอนแบบปัญหาฐาน (PBL) เรื่อง การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัษฎา ตัวอย่างที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 31 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนรัษฎา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม รูปแบบการวิจัยเป็นรูปแบบการวิจัยแบบทำการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest - Posttest Design) ระยะเวลาในการทดลอง คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิคการสอนแบบปัญหาฐาน (PBL) เรื่อง การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัษฎา รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2) บทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิคการสอนแบบปัญหาฐาน (PBL)  เรื่องการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัษฎา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 2) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิคการสอนแบบปัญหาฐาน (PBL)  เรื่องการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้   t-test  (Dependent  Samples)

 

            ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. บทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิคการสอนการสอนแบบปัญหาฐาน (PBL) เรื่องการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัษฎา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 83.09/81.37 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. บทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิคการสอนแบบปัญหาฐาน (PBL) เรื่องการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัษฎา ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.67 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 67

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิคการสอนแบบปัญหาฐาน (PBL) เรื่องการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัษฎาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิคการสอนแบบปัญหาฐาน (PBL) เรื่องการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัษฎา โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก

 

 
ตอบโดย :
วันที่ : 3 พ.ค. 2561
เวลา : 8:45 น.
คำตอบที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปโดยใช้เทคนิคการสอนแบบปัญหาฐาน (PBL) เรื่อง การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัษฎา รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.

uphill rush 6 gameplay.

 
ตอบโดย :
วันที่ : 31 ส.ค. 2561
เวลา : 13:35 น.
คำตอบที่ 2

There is a fascinating story behind the birth of Lord Krishna, the way the festival is celebrated and the various rites and rituals color switch

 
ตอบโดย :
วันที่ : 31 ส.ค. 2561
เวลา : 13:36 น.
คำตอบที่ 3

There is a fascinating story behind the birth of Lord Krishna, the way the festival is celebrated and the various rites and rituals color switch

 
ตอบโดย : sweet zzz
วันที่ : 20 ส.ค. 2562
เวลา : 14:19 น.
คำตอบที่ 4

While most higher density memory foams get hotter with higher densities and need an add-on to stay cool, the Katy mattress uses a unique approach to memory foam. regards

katy mattress reviews

 
ตอบโดย : sweet zzz
วันที่ : 20 ส.ค. 2562
เวลา : 14:20 น.
คำตอบที่ 5