Log in | วันจันทร์ที่ 3 ส.ค. 2558 | 13:38 น.
 
 
   
โพสโดย : orawansuwandee วันที่ : 1 ก.ย. 2556 เวลา : 16:58 น.

ผลการใช้วิธีสอนแบบ การสร้างองค์ความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ที่มี ต่อความสามารถในการอ่านเพื

บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย : ผลการใช้วิธีสอนแบบ การสร้างองค์ความรู้ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ที่มี

ต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยและ ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ โดยใช้นิทานพื้นบ้านอำเภอหาดใหญ่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)

ชื่อ-สกุลผู้ทำวิจัย: นางอรวรรณ์ สุวรรณดี

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยก่อนและหลังเรียน โดยใช้วิธีสอนแบบ การสร้างองค์ความรู้ ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียน โดยใช้วิธีสอนแบบ การสร้างองค์ความรู้ ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อวิธีสอนแบบ การสร้างองค์ความรู้ ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากรที่ใช้ในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1(เอ็งเสียงสามัคคี) นักเรียนทั้งหมด 283 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คนโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แผนจัดการการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้ขั้นตอนของวิธีสอนแบบ การสร้างองค์ความรู้ ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก จำนวน 7 แผน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 2 ฉบับ ฉบับละ 30 ข้อ สำหรับทดสอบก่อนและหลังการใช้วิธีสอนแบบ การสร้างองค์ความรู้ ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 2 ฉบับ ฉบับละ 30 ข้อ สำหรับทดสอบก่อนและหลังการใช้วิธีสอนแบบ การสร้างองค์ความรู้ ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อวิธีสอนแบบ การสร้างองค์ความรู้ ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test for Dependent Samples

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย โดยใช้วิธีสอนแบบ การสร้างองค์ความรู้ ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้วิธีสอนแบบ การสร้างองค์ความรู้ ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนแบบ การสร้างองค์ความรู้ ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกอยู่ในระดับมาก