Log in | วันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ค. 2558 | 5:07 น.
 
 
   
โพสโดย : kamol วันที่ : 25 ส.ค. 2556 เวลา : 15:09 น.

รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง นายกมล อิ่มสำราญ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

ผู้รายงาน นายกมล อิ่มสำราญ

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2553

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ดำเนินการประเมินโดยใช้แนวคิดรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และ ด้านผลผลิต กลุ่มประชากรในการศึกษา ได้แก่ บุคลากร ประกอบด้วยครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2553 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง ตามความคิดเห็นของบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก

การประเมินด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความสอดคล้องเชิงเหตุผลของโครงการ ความต้องโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการตามความคิดเห็นของบุคลากรพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก

การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น ได้แก่ แผนการดำเนินโครงการ อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และงบประมาณตามความคิดเห็นของบุคลากรพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก

การประเมินด้านกระบวนการ ได้แก่ การเตรียมการ การดำเนินงานตามแผน การปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ การติดตามประเมินผลตามความคิดเห็นของบุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก

การประเมินด้านผลผลิต ได้แก่ ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประกอบด้วยผู้เรียน ครู และชุมชนตามความเห็นของบุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก