Log in | วันเสาร์ที่ 1 ส.ค. 2558 | 6:31 น.
 
 
   
โพสโดย : คุณครูออนไลน์ วันที่ : 11 ส.ค. 2556 เวลา : 19:58 น.

การพัฒนาการเขียนด้วยหนังสือเล่มเล็ก โดยใช้รูปแบบการสอน TANKS MODEL

ชื่อผลงาน การพัฒนาการเขียนด้วยหนังสือเล่มเล็ก โดยใช้รูปแบบการสอน TANKS MODEL

ชื่อผู้เสนอ นางชะตาพร คงเพ็ชรศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา

ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

รางวัลที่ได้รับ Best Practices ภาษาไทย ระดับ สพป.ชพ1 ปี 2556

๑. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในสาระการเขียน มาตรฐานการเรียนรู้ ท ๒.๑ ได้กำหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนเกี่ยวกับการเขียนอย่างเป็นกระบวนการ อันประกอบด้วยการเขียนสื่อสาร การเขียนเรียงความ การเขียนย่อความ การเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

การเขียนเป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญในการสื่อสาร เพราะเป็นหลักฐานที่แน่นอนชัดเจน ยิ่งกว่าทักษะอื่นๆ ในการนำเสนอข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ ความคิด และจินตนาการต่างๆ ของผู้ส่งสารสู่ผู้รับสาร ดังนั้น การจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนจึงมีความสำคัญที่จำเป็นต้องเสริมสร้างและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เพราะหากผู้เรียนมีทักษะในการเขียนแล้ว ย่อมช่วยให้ผู้เรียนนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆ ต่อไป

ครูผู้สอนจึงคิดหาวิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเขียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น พบว่า การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก โดยใช้รูปแบบการสอน TANKS MODEL เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนพึงพอใจ และเกิดความรู้อย่างยั่งยืนในการพัฒนาทักษะการเขียน เป็นการพัฒนาการเขียนให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการวางพื้นฐานการเขียนที่ถูกต้องให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเขียน กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีนิสัยรักการอ่านการเขียน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืนได้

๒. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

๒.๑ จุดประสงค์ของการดำเนินงาน

๒.๑.๑ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของผู้เรียน ด้วยหนังสือเล่มเล็ก โดยใช้รูปแบบการสอน

TANKS MODEL

๒.๑.๒ เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

๒.๒ เป้าหมายของการดำเนินงาน

๒.๒.๑ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และได้สร้างสรรค์งานเขียนของตนเอง แล้วทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก

๒.๒.๒ ผู้เรียนมีความสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่ายต่อการเขียนในวิชาภาษาไทย และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆ ได้

๒.๒.๓ เป็นแนวทางสำหรับครูในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ โดยปรับใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของนักเรียน

๓. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน

การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “หนังสือเล่มเล็ก โปรเจ็คพัฒนาการเขียน” ในรายวิชา ภาษาไทย ท ๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จังหวัดชุมพร โดยใช้

รูปแบบการสอน TANKS MODEL มีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้

๓.๑ ขั้นวางแผน

๓.๑.๑ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง “หนังสือเล่มเล็ก โปรเจ็คพัฒนาการเขียน”

๓.๑.๒ การจัดทำแบบประเมินผลงานหนังสือเล่มเล็ก แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ งานกลุ่มของผู้เรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน เพื่อน ผู้ปกครองที่มีต่อผลงานผู้เรียน

๓.๒ ขั้นดำเนินการตามแผน

การจัดกิจรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนTANKS MODEL มีขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ ๑ T – Thinking คิดสร้างสรรค์เป็นระบบ

ผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการคิด โดยศึกษาเรื่องการ

เขียนเพื่อการสื่อความคิด รูปแบบการเขียน ประเภทร้อยแก้ว ร้อยกรอง ขยายขอบเขตความคิด ไปสู่ความคิดใหม่ๆ โดยฝึกเขียนบทความ บทกวี ความเรียง ฯลฯ

ขั้นที่ ๒ A – Analysis ครบเครื่องเรื่องวิเคราะห์

ผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจำแนกแยกแยะองค์ประกอบของงานเขียน

ประเภทต่างๆ

ขั้นที่ ๓ N – Nature of language สืบเสาะ...ธรรมชาติของภาษา

ผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจ ในธรรมชาติของภาษาไทยในเรื่อง การใช้เสียง คำ

และประโยค ฝึกคัดลายมือ ฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ เขียนสารคดี บันเทิงคดี ร่วมกันกำหนดเกณฑ์ในการประเมินการเขียน

ขั้นที่ ๔ K – Knowledge พัฒนาองค์ความรู้

ผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ความสำคัญของการเขียน ศึกษาเรื่องการ

ทำหนังสือเล่มเล็ก กำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการทำหนังสือเล่มเล็ก ร่วมกันออกแบบกำหนดเนื้อหาสาระ รูปเล่ม และขนาดของหนังสือเล่มเล็ก

ขั้นที่ ๕ S – Synthesis สังเคราะห์สู่หนังสือเล่มเล็ก

ผู้เรียนสร้างสรรค์งานเขียน เพื่อจัดทำหนังสือเล่มเล็ก รวบรวม เรียบเรียง

งานเขียนประเภทต่างๆ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง เชื่อมโยงความรู้ด้านการอ่าน การคิด เรียบเรียงเป็น

งานเขียน แต่งคำประพันธ์ประเภทคำฉันท์ จัดทำรูปเล่มเป็นหนังสือเล่มเล็ก

๓.๓ ขั้นสรุปผล

๓.๓.๑ ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้เรียน โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินความเหมาะสมไว้ ๕ ระดับ ใน ๗ ประเด็น ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน การแสดงความคิดเห็น การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น การร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ และความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

๓.๓.๒ ประเมินผลงานหนังสือเล่มเล็ก ด้วยการกำหนดประเด็นการประเมินที่แจกแจงระดับการปฏิบัติ (Rubric) โดยใช้ ๕ ระดับ ใน ๘ ประเด็น ได้แก่ เนื้อหาสาระ ภาพประกอบ ภาษาและฉันทลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ ชื่อเรื่อง ขนาดและรูปแบบตัวอักษร ความสวยงามของรูปเล่ม และการ

วางแผนทำโครงร่างงานเขียนได้เหมาะสมเป็นระบบ

๓.๓.๓ สอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน เพื่อน และผู้ปกครอง ที่มีต่อผลงานของผู้เรียน

๔. ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

๔.๑ ผลที่เกิดตามจุดประสงค์

๔.๑.๑ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางด้านการอ่าน การคิด และการเขียน ด้วยรูปแบบการ

สอน TANKS MODEL โดยได้รับการกระตุ้นให้ระดมความคิด แล้วเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ สังเคราะห์เป็นงานเขียนของตนเอง และสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานหนังสือเล่มเล็ก แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของผู้เรียน พิจารณาได้จากผลการประเมินหนังสือเล่มเล็ก ปรากฏว่าผู้เรียนมีผลงานที่มีคุณภาพดีขึ้นไปทุกคน

๔.๑.๒ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น พิจารณาได้จากผลการประเมิน ปรากฏว่าผู้เรียนมีพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอยู่ในคุณภาพดี ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นที่น่าพอใจทุกคน ทั้งนี้เพราะ ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และผู้เสนอในฐานะผู้สอน ได้ดูแล ให้คำปรึกษา และแนะนำแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ตลอดเวลา

๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ของงาน

๔.๒.๑ ผู้เรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานหนังสือเล่มเล็ก จากรูปแบบการสอน TANKS MODEL

ผลงานมีคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ ๑๐๐ แสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพของผู้เรียน

๔.๒.๒ ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ร้อยละ ๑๐๐

๔.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ

๔.๓.๑ ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์งานเขียนของตนเองเป็นหนังสือเล่มเล็ก

๔.๓.๒ ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการเรียน ไม่เบื่อหน่ายต่อการเขียนในวิชาภาษาไทย และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆ ได้

๔.๓.๓ เป็นแนวทางสำหรับครูและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ โดยปรับใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของผู้เรียน

๔.๓.๔ ผู้ปกครองและชุมชนมีความภาคภูมิใจในบุตรหลาน และเชื่อมั่นในการจัดการ

ศึกษาของโรงเรียน

๕. ปัจจัยความสำเร็จ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ได้แก่ รูปแบบการสอน TANKS MODEL

การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนTANKS MODEL กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ระดมความคิด โดยเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ สังเคราะห์เป็นงานเขียนของตนเอง และสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานหนังสือเล่มเล็ก แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการเขียนของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้ ICT ในการสืบค้นข้อมูล สร้างสรรค์ผลงานเป็น E-BOOK เพื่อเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป นอกจากนี้ ครูผู้สอนยังสามารถปรับ ใช้รูปแบบการสอนTANKS MODEL ในการสอนวิชา การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( IS : Independent Study ) ในหลักสูตรมาตรฐานสากลได้อีกด้วย

๖. บทเรียนที่ได้รับ(Lesson Learned)

การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “หนังสือเล่มเล็ก โปรเจ็คพัฒนาการเขียน” ในรายวิชา ภาษาไทย ท ๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จังหวัดชุมพร โดยใช้รูปแบบการสอน TANKS MODEL สรุปเป็นบทเรียนได้ดังนี้

๖.๑ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “หนังสือเล่มเล็ก โปรเจ็คพัฒนาการเขียน” ในรายวิชา ภาษาไทย ท ๓๓๑๐๒ ภาษาไทย ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จังหวัดชุมพร โดยใช้รูปแบบการสอน TANKS MODEL เป็นไปตามเป้าหมาย

๖.๒ รูปแบบการสอน TANKS MODEL เป็นวิธีการหนึ่งที่พัฒนาการอ่าน การคิด และการเขียนของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖.๓ ครูผู้สอนต้องพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ และต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะในการนำผลงานไปประยุกต์ใช้

การพัฒนาผู้เรียนในด้านการอ่าน การคิด และการเขียน โดยใช้รูปแบบการสอน TANKS MODEL ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง “หนังสือเล่มเล็ก โปรเจ็คพัฒนาการเขียน” ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของการจัดการความรู้ได้แก่ ผู้สอน สื่อ/นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้

๑) ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง “หนังสือเล่มเล็ก โปรเจ็คพัฒนาการเขียน” เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างทั้งหมดของแผน

๒) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมุ่งฝึกทักษะการเขียน เป็นรายกลุ่ม และรายบุคคล

๓) ติดตาม ดูแลนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างใกล้ชิด ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ แก้ปัญหา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

๔) ให้คำแนะนำ อบรม ด้านพฤติกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัติกิจกรรม

ข้อควรระวังในการนำผลงานไปประยุกต์ใช้

๑) ต้องกำกับ ดูแลผู้เรียนในการเรียนรู้ให้ตรงประเด็นและเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้

๒) ผู้เรียนจะต้องระมัดระวัง และพิถีพิถัน ในการจัดทำรูปเล่มและเข้าเล่มหนังสือเล่มเล็ก

๗. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ

๗.๑ การเผยแพร่

ผู้เสนอได้นำผลงานนี้ไปเผยแพร่ให้เพื่อนครูต่างโรงเรียนนำไปใช้ จัดพิมพ์ในวารสารโรงเรียน นำเสนอต่อที่ประชุม จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนท่าข้ามวิทยา

๗.๒ การได้รับการยอมรับและรางวัลที่ได้รับ

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ หนังสือกลอนสี่ส่งเสริมคุณธรรม สพป. ชพ. ๑ ปี ๒๕๕๓

- เหรียญเงิน หนังสือเล่มเล็ก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑ สพม. ๑๑

- เหรียญทอง หนังสือเล่มเล็ก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ สพม. ๑๑

- รางวัล ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการแสดงผลงานทางวิชาการ

“Lab School Symposium 2013” ระดับจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ ปี ๒๕๕๖