Log in | วันพฤหัสบดีที่ 24 ต.ค. 2562 | 6:25 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : วันที่ : 23 มี.ค. 2561 เวลา : 9:12 น.

รายงานการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเ

ชื่อเรื่อง          รายงานการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

ผู้ศึกษา           นายธีรนันท์  วัฒนะการกุล

ตำแหน่ง          ครู  วิทยฐานะ  ชำนาญการ

สถานศึกษา      โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดจังหวัดบึงกาฬ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

ปีการศึกษา       2560

 

บทคัดย่อ

 

          รายงานการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนการสอน เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 3) เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดจังหวัดบึงกาฬ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จำนวนนักเรียน 28 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ (E1/ E2)  และการทดสอบสมมติฐาน (t-test)

 

          ผลการศึกษา พบว่า

              1.   ชุดการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระ              การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.23/83.81 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้

               2.  นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.  ความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนด้วยชุดการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด นักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59

 

จากการศึกษาครั้งนี้ สรุปได้ว่า ชุดการเรียนการสอน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและเหมาะ