Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 15:46 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : chamaiporn วันที่ : 22 มี.ค. 2561 เวลา : 22:00 น.

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง ค

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
                 และเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง คะน้าอินทรีย์มีประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา         นายทนงศักดิ์  ม่านมุงศิลป์

ปีที่ศึกษา       2560

บทคัดย่อ

 

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง คะน้าอินทรีย์มีประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างคะแนน
สอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(งานเกษตร) เรื่อง คะน้าอินทรีย์มีประโยชน์ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)
เรื่อง คะน้าอินทรีย์มีประโยชน์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเวฬุวัน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง คะน้าอินทรีย์มีประโยชน์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 จำนวน 7 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 9 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ 
และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง คะน้าอินทรีย์มีประโยชน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          ผลการศึกษาพบว่า

 1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง 
  เรื่อง คะน้าอินทรีย์มีประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 คือ 82.54/83.61 สามารถนำไปใช้
  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
 2. นักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง คะน้า
  อินทรีย์มีประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนหลังเรียน
  สูงกว่าก่อนเรียนและวิเคราะห์ความก้าวหน้าปรากฏว่ามีค่าคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 35.55
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง คะน้าอินทรีย์มีประโยชน์ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65