Log in | วันพุธที่ 30 ก.ย. 2563 | 14:18 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : kittima วันที่ : 20 มี.ค. 2561 เวลา : 17:39 น.

รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งม

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

                 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา        นางสาวอมรรัตน์ ทับทิมศรี

สถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ปีที่ศึกษา     2559

 

บทคัดย่อ

                  รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ 3) เพื่อพัฒนาศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

                  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 20 คน ปีการศึกษา 2558 จำนวน 35 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 32 คนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

                  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3) แบบสอบถาม ความพึงพอใจนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรม

                  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ คือ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้ T-test (Descendent sample)

  ผลการศึกษาพบว่า

                   1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 12 ชุด มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ E1/E2 = 80/80 ทุกชุด

                   2.ค่าประสิทธิภาพรวมทุกชุดกิจกรรม E1/E2 เท่ากบ 82.55/81.33 และมีค่าประสิทธิผล(E.I.) เท่ากับ 0.758

                   3.ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม พบว่า เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้โดยค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนใช้ชุดกิจกรรม

                   4.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมในภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยพึงพอใจในประเด็นต่อไปนี้ จากมากไปน้อย คือ ด้านการวัดประเมินผลด้านเนื้อหา ด้านสื่ออุปกรณ์ในการเรียนรู้ และด้านปฏิบัติกิจกรรม

 
ตอบโดย : Melanie Chase
วันที่ : 12 ม.ค. 2562
เวลา : 14:50 น.
คำตอบที่ 1
 
ตอบโดย : aloha11x
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
เวลา : 10:06 น.
คำตอบที่ 2

ขอบคุณมากๆเลยครับ slotxo สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้เลย