Log in | วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2562 | 23:22 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : SuwanneeIntara วันที่ : 20 มี.ค. 2561 เวลา : 0:55 น.

ผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน

ชื่อรายงาน                  ผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านทักษะพื้นฐานทาง

                                      คณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน สำหรับนักเรียนปฐมวัยปีที่ 2

                                      โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่ จังหวัดยะลา

ผู้ศึกษา                       โศรดา  ไชยสุวรรณ

หน่วยงาน                  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ปีที่ทำการศึกษา        พ.ศ. 2559

 

บทคัดย่อ

 

               ผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน สำหรับนักเรียนปฐมวัยปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน สำหรับนักเรียนปฐมวัยปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่ จังหวัดยะลา โดยให้นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคะแนนการทดสอบด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน สำหรับนักเรียนปฐมวัยปีที่ 2 2) แบบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน สำหรับนักเรียนปฐมวัยปีที่ 2 โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 3) หาค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความยากง่าย (p) และค่าความเชื่อมั่น โดยใช้วิธีหา KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Khuder-Richardson) และ 4) เปรียบเทียบทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2 โดยการวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มาเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผลการวิจัย พบว่า ผลการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน สำหรับนักเรียนปฐมวัยปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่ จังหวัดยะลา คิดเป็นร้อยละ 94.64 ซึ่งได้จากนักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคะแนนการทดสอบด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป