Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 6:41 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : chamaiporn วันที่ : 13 มี.ค. 2561 เวลา : 11:18 น.

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งา

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
                 และเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การปลูกข้าวกล้องดอยอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา         นายวิษณุวัฒน์  สอนแก้ว

ปีที่ศึกษา       2560

บทคัดย่อ

 

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การปลูกข้าวกล้องดอยอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การปลูกข้าวกล้องดอยอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปี 2 และ 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การปลูกข้าวกล้องดอยอินทรีย์ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนามน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)
เรื่อง การปลูกข้าวกล้องดอยอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 7 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 9 แผน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(งานเกษตร) เรื่อง การปลูกข้าวกล้องดอยอินทรีย์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

          ผลการศึกษาพบว่า

 1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การปลูก
  ข้าวกล้องดอยอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 คือ 83.52/82.92 สามารถนำไปใช้ในการจัด
  กิจกรรมการเรียนการสอนได้
 2. นักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)
  เรื่อง การปลูกข้าวกล้องดอยอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมี
  คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและวิเคราะห์ความก้าวหน้าปรากฏว่ามีค่าคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 41.25
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การปลูกข้าวกล้องดอยอินทรีย์ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75