Log in | วันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ค. 2558 | 3:06 น.
 
 
   
โพสโดย : ครูจันทร์ดี วรรณชัย วันที่ : 25 ก.ค. 2556 เวลา : 23:13 น.

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและทักษะ การจำแน

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและทักษะ

การจำแนกประเภทของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1

ชื่อผู้ศึกษา

จันทร์ดี วรรณชัย

ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลขุนตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ปีที่รายงาน

พ.ศ. 2555

ในการศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและทักษะการจำแนกประเภทของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและทักษะการจำแนกประเภทของเด็กปฐมวัย เพื่อวัดระดับทักษะ การสังเกตและทักษะการจำแนกของเด็กปฐมวัยโดยรวมและจำแนกรายทักษะหลังการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเปรียบเทียบทักษะการสังเกตและทักษะการจำแนกของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยกึ่งทดลองแบบ 1 กลุ่ม มีการทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน (One Group Pretest-Posttest Design) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัย ชาย-หญิงอายุระหว่าง 4-5ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และแบบประเมินทักษะการสังเกตและ การจำแนกประเภท ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประเมินทักษะการสังเกตและทักษะการจำแนกประเภท ก่อนที่จะจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และแผนการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ค่าผลรวมและค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ วิเคราะห์ความแตกต่างผลการประเมินก่อนการเรียนและหลังเรียน โดยใช้การหาค่าเฉลี่ยและร้อยละของความแตกต่าง

สรุปผลการศึกษา

1. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและทักษะ การจำแนกประเภทของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.78 หรือ ร้อยละ 78 ซึ่งหมายถึงว่าเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกตและทักษะการจำแนกประเภท มีความก้าวหน้าของคะแนนผลการประเมินเพิ่มขึ้นร้อยละ 78 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการศึกษาข้อ 1 ที่ว่า “ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการสังเกต และทักษะการจำแนกประเภทของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีค่าร้อยละ 75 ขึ้นไป”

2. ทักษะการสังเกตของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยรวมหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 2.68 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34) และเมื่อพิจารณาในแต่ละรายการก็พบว่า ทุกรายการผลการประเมินหลังเรียนอยู่ในระดับดี และทักษะการจำแนกประเภทโดยรวม หลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 2.76 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20) และเมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ ก็พบว่า ทุกรายการผลการประเมินหลังเรียนอยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการศึกษาข้อ 2 ที่ว่า “เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยทักษะการสังเกตและทักษะการจำแนกหลังเรียนอยู่ในระดับดี”

3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทักษะการสังเกตก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมหลังเรียนอยู่ในระดับดี

(ค่าเฉลี่ย 2.68 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34) สูงกว่าก่อนเรียน ที่อยู่ในระดับพอใช้ (ค่าเฉลี่ย 1.66

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18) โดยมีค่าเฉลี่ยความแตกต่างเท่ากับ 1.02 คิดเป็นร้อยละ 33.97 เช่นเดียวกับ

ทักษะการจำแนกประเภทที่พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมหลังเรียนอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 2.76 ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.20) สูงกว่าก่อนเรียน ที่อยู่ในระดับพอใช้ (ค่าเฉลี่ย1.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.26) โดยมีค่าเฉลี่ยความแตกต่างเท่ากับ 1.05 คิดเป็นร้อยละ 34.92 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานการศึกษาข้อ 3

ที่ว่า “เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยทักษะการสังเกตและ

ทักษะการจำแนกสูงกว่าก่อนเรียน”