Log in | วันจันทร์ที่ 3 ส.ค. 2558 | 13:38 น.
 
 
   
โพสโดย : กาญจนา คอนทรัพย์ วันที่ : 24 ก.ค. 2556 เวลา : 16:51 น.

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน

หัวข้อวิจัย การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน

สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท

ผู้วิจัย นางสาวกาญจนา คอนทรัพย์

ปีที่วิจัย 2555

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจัย ตามแนวคิดของแนวคิด ของแกลทธอร์น (Glatthorn), แอลเลน (Allen) แฮริส (Harris), มาร์ค และสตูป (Mark and Stoop), กลิ๊กแมน (Glickman), ชารี มณีศรี, สงัด อุทรานันท์ ,กรองทอง จิรเดชากุล, ทฤษฎีของเฮิร์ซเบิร์ก (Hertzberg), เซอร์จิโอแวนีและสตาร์เร็ต (Sergiovanni and Starratt) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำมาสังเคราะห์ร่วมกับแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มเป้าหมาย คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบสังเกต สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การสรุปแนวคิด การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยการวิเคราะห์เนื้อหา หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาปัญหาและความจำเป็นในการนิเทศการศึกษา โดยการสังเคราะห์เอกสารและการจัดกลุ่มประเด็นสนทนาเฉพาะ ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบ ระยะที่ 3 การทดลองรูปแบบในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท ระยะที่ 4 การเสนอรูปแบบ

ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่เหมาะสมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท ประกอบด้วยการดำเนินการ 8 ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการนิเทศภายใน ได้แก่ 1)การวางแผนกลยุทธ์ 2)เทคนิคการนิเทศ 3)บทบาท หน้าที่ 4)การประเมินผล 5)การสร้างเครือข่าย 6)การพัฒนา 7)สื่อและเครื่องมือ และ 8)มนุษย์สัมพันธ์