Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 14:45 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Direkrit วันที่ : 10 มี.ค. 2561 เวลา : 8:44 น.

การพัฒนากิจกรรมถอดบทเรียน

ชื่อเรื่อง           การพัฒนากิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการคิดและความคงทนในการเรียนรู้  เรื่อง สิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้วิจัย         นางพจมาน  ชูสง  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปีที่ดำเนินการ    2559

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของกิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เรื่องสิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการคิด ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง สิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (3) เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้  โดยใช้กิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง สิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง  หลังจากเรียนจบแล้ว 2 เดือน เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อกิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เรื่อง สิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 179 คน รวม 5 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จำนวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple  Random Sampling) ด้วยการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) กิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 6 เรื่อง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบปรนัย 4 ตัวเลือกจำนวน  30  ข้อ (3) แผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้กิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน  12  แผน เวลา 11  ชั่วโมง  (4)  แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที (t – test)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของกิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง สิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง          มีประสิทธิภาพโดยรวม  เท่ากับ  87.17/ 88.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการคิด โดยใช้กิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องสิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3. ความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้กิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง สิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง  มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนจบแล้ว 2 เดือน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือร้อยละ70  

4. ระดับความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เรื่อง สิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมนักเรียนพึงพอใจในระดับมาก       มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนพึงพอใจมากเป็นอันดับ 1 คือด้านการวัดผลและพัฒนาทักษะการคิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ระดับมากที่สุด  รองลงมาคือด้านการพัฒนาคุณธรรมและการนำเสนอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ระดับมาก  และนักเรียนพึงพอใจมากเป็นลำดับสุดท้ายคือด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23  ระดับมาก

 
ตอบโดย : devielle
วันที่ : 29 พ.ค. 2561
เวลา : 15:39 น.
คำตอบที่ 1

เพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของกิจกรรมถอดบทเรียนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.

192.168.0.1 ip address, Spanish dictionary online

 
ตอบโดย : slotslotonline
วันที่ : 6 พ.ค. 2562
เวลา : 21:32 น.
คำตอบที่ 2

ปัจจุบันเรื่องของเศรฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่นักเรียนควรรู้ และเข้าใจ

สล็อต