Log in | วันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค. 2558 | 9:22 น.
 
 
   
โพสโดย : pakpow วันที่ : 17 ก.ค. 2556 เวลา : 17:45 น.

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนนิคมพัฒนา

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ผู้ประเมิน : นางสาวกุหลาบ เกลี้ยงชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 ปีการศึกษา : 2555

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลโดยการประเมินครั้งนี้ได้ใช้การประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการดำเนินงาน และเพื่อประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนที่มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญูกตเวที มีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และไม่เห็นแก่ตัว มีความประหยัดและออม มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ได้ถูกต้องเหมาะสม มีพฤติกรรมการกิน อยู่ ดูฟัง ถูกต้องเหมาะสมการประยุกต์ใช้ ความรู้ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินครั้งนี้ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นผู้ให้ข้อมูล จำนวนทั้งสิ้น 101 คน ประกอบด้วยข้าราชการครูของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 คน นักเรียน 43 คน ผู้ปกครอง 43 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 6 ฉบับ ลักษณะข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ และแบบบันทึกข้อมูลจำนวน 1 ฉบับ รวมจำนวน 7 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (౮)

สรุปผลการประเมิน

การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ตามการรับรู้ของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน พบว่า 1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยภาพรวมตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน และทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยภาพรวม ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน และทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 3. ผลการประเมินด้านด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยภาพรวม ตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน และทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด 4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พบว่า

4.1 คุณธรรมของนักเรียนตามแนวทางวิถีพุทธ พบว่า นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมทุกรายการสูงกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 การประยุกต์ใช้ความรู้ของนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน และทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

4.3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ตามความคิดเห็นของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ตามความคิดเห็นของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน และทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้ 1.1 ควรให้โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ เป็นโครงการต่อเนื่องมีการดำเนินงานทุกปีการศึกษา ให้มีแผนงานรองรับอย่างชัดเจน ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์อย่างเพียงพอ 1.2 ควรมีการจัดประชุมฝึกอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมที่สอดแทรกการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ แก่นักเรียนในการบูรณาการการเรียนการสอนตามปกติในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทำการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ครูได้นำเสนอผลงานและสร้างงานของตนเองต่อไป 1.3 ควรมีการเผยแพร่ ผลการดำเนินโครงการต่อชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการพัฒนาการโครงการอย่างแพร่หลาย และส่งผลต่อครู นักเรียน ตามเป้าหมายของโครงการมากยิ่งขึ้น

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยหรือประเมินครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการประเมินรูปแบบใหม่ๆ ทันสมัย ที่สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนได้เพิ่มขึ้น

2.2 ควรมีการประเมินปัจจัย หรือองค์ประกอบที่สำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาการด้าน

คุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน

2.3 ควรมีการประเมินเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ ที่จัดกระทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในลักษณะเดียวกัน