Log in | วันพฤหัสบดีที่ 24 ต.ค. 2562 | 6:16 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Krumathematics วันที่ : 4 มี.ค. 2561 เวลา : 23:06 น.

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง   รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า           ธิตพัฒน์  บูรณ์เจริญ

ปีการศึกษา                        2560

 

บทคัดย่อ

 

                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ 1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32 จำนวน 31 คน ซึ่งเป็นการเลือกสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดัชนีประสิทธิผลและทดสอบสมมุติฐานโดยใช้  t – test  (Dependent  Samples)

 

                   ผลการศึกษาพบว่า

 

                   1.  แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา     ปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.04/80.97 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

                   2.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7094 แสดงว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 70.94

                   3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                   4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะหลักการใช้ภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x-bra= 4.52)

 
ตอบโดย :
วันที่ : 31 ส.ค. 2562
เวลา : 11:07 น.
คำตอบที่ 1

ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะ  สล็อตxo