Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 6:24 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : mint วันที่ : 4 มี.ค. 2561 เวลา : 1:28 น.

รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัดภูมินทร์ คู่ถิ่นน่าน

 
ชื่อเรื่อง  รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัดภูมินทร์ คู่ถิ่นน่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน     (บ้านภูมินทร์)
 
ผู้รายงาน   นางสุขฤทัย  ผัดผล
ปีการศึกษา 2559  
 
บทคัดย่อ  
 

             การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัดภูมินทร์ คู่ถิ่นน่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัดภูมินทร์ คู่ถิ่นน่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัดภูมินทร์ คู่ถิ่นน่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัดภูมินทร์ คู่ถิ่นน่าน จำนวน 5 ชุด ชุดละ 3 กิจกรรม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัดภูมินทร์ คู่ถิ่นน่าน จำนวน 20 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัดภูมินทร์ คู่ถิ่นน่าน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าดัชนีประสิทธิผล และค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

 

            จากการศึกษาปรากฏผลดังนี้

 

  1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัดภูมินทร์ คู่ถิ่นน่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.77/81.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80

 

  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัดภูมินทร์  คู่ถิ่นน่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.6965 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.6965 หรือคิดเป็นร้อยละ 69.65

 

3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัดภูมินทร์ คู่ถิ่นน่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52