Log in | วันเสาร์ที่ 1 ส.ค. 2558 | 10:34 น.
 
 
   
โพสโดย : น.ส.ปัณฑาวีร์ เนินทราย วันที่ : 29 มิ.ย. 2556 เวลา : 15:40 น.

โครงงานภาษาไทยเรื่อง "เรียงร้อยกาพย์กลอนไทย นำเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน"

ชื่อโครงงาน เรียงร้อยกาพย์กลอนไทย นำเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

ผู้จัดทำ เด็กหญิงขวัญประภาพร พุ่มกาหลง

เด็กหญิงชวพรรณ โคตรชุม

เด็กหญิงธีราพร สาวาโย

ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ครูที่ปรึกษา นางญาดา ไทยประยูร

นางสาวปัณฑาวีร์ เนินทราย

โรงเรียน มัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี

ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

โครงงานภาษาไทย เรื่อง เรียงร้อยกาพย์กลอนไทย นำเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 2) เพื่อแต่ง

คำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 เกี่ยวกับข้อมูลของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ด้วยหนังสือทำมือ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีต่อโครงงานภาษาไทย เรื่อง เรียงร้อยกาพย์กลอนไทย นำเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

ผลการศึกษาพบว่า โครงงานภาษาไทย เรื่อง เรียงร้อยกาพย์กลอนไทย นำเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ได้มีการนำข้อมูลทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และลาว มาแต่งคำประพันธ์ด้วยกาพย์ยานี 11 ภายหลังจาก

การศึกษาโครงงานครั้งนี้ พบว่าคณะผู้จัดทำมีความเคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีความตระหนักในความเป็นอาเซียนมากขึ้น และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความพึงพอใจต่อโครงงานภาษาไทย เรื่อง เรียงร้อยกาพย์กลอนไทย นำเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน โดยรวมอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53