Log in | วันเสาร์ที่ 19 ต.ค. 2562 | 13:50 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : สุกัญญา แสนไชย วันที่ : 28 ม.ค. 2561 เวลา : 12:08 น.

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถม

 ชื่องานวิจัย : รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวสุกัญญา แสนไชย

สาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) สร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบ ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริม การอ่านภาษาอังกฤษ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มเป้าหมาย ในการศึกษาครั้งนี้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาล 1 โคกสูง เทศบาลตำบลโคกสูงอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีจำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 14 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสถิติ t-test แบบ t – test for Dependent Sample