Log in | วันพฤหัสบดีที่ 29 ต.ค. 2563 | 21:08 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Direkrit วันที่ : 25 ม.ค. 2561 เวลา : 20:55 น.

รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E

ชื่อเรื่อง                     รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E  กับเทคนิคการใช้รูปภาพ  เพื่อพัฒนาทักษะการคิดที่คงทน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้รายงาน                  ศศิธร เทพรัตน์

สถาบันการศึกษา          โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง

สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา                2559

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E กับเทคนิคการใช้รูปภาพ เรื่องพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4  ตามเกณฑ์ 80/80 2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการคิดด้วยรูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E  กับเทคนิคการใช้รูปภาพ เรื่องพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ก่อนการเรียนและหลังการเรียน  3) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E  กับเทคนิคการใช้รูปภาพ เรื่องพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังจากเรียนจบแล้ว 2 สัปดาห์  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70  และ 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E  กับเทคนิคการใช้รูปภาพ เรื่องพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559 จำนวน 40 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  (1) รูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E  กับเทคนิคการใช้รูปภาพ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  (2) แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  14  แผน เวลา 14 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน  40 ข้อ และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 1)  ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E  กับเทคนิคการใช้รูปภาพ โดยใช้ค่าร้อยละ 80/80  2)  เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทักษะการคิด  จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยสถิติทดสอบ  t-test  แบบ  dependent  3) วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E  กับเทคนิคการใช้รูปภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพโดยรวม   88.70/88.38  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้รายงานกำหนดไว้  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการคิดด้วยรูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E กับเทคนิคการใช้รูปภาพ เรื่องพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  ( = 35.35,  S.D  = 1.55)  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( = 16.63,  S.D = 3.93)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
  3. ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E  กับเทคนิคการใช้รูปภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  หลังจากเรียนจบแล้ว 2 สัปดาห์  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 76.88
  4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E กับเทคนิคการใช้รูปภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจ ในระดับมาก ( = 4.19,  S.D = 0.30) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน  โดยมีความพึงพอใจในด้านกิจกรรมการเรียนรู้  เป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้านรูปแบบ  และด้านประโยชน์  เป็นอันดับสุดท้าย  
 
ตอบโดย : JenniferSmith
วันที่ : 10 เม.ย. 2562
เวลา : 13:37 น.
คำตอบที่ 11

We, at Essay Writer UK, are here to provide you online customizing British writing assistance that you would love. At the platform of EWUK, offer inexpensive Professional Essay Writers UK, customized paper services on all academic fields and topics that people might think of. Our all custom writing services have proven to be true to their mission. 

 
ตอบโดย : blingbling88
วันที่ : 3 มิ.ย. 2562
เวลา : 15:37 น.
คำตอบที่ 12

Thank you for your topic. I really need it. I will follow you long term

io games

 
ตอบโดย : blingbling88
วันที่ : 3 มิ.ย. 2562
เวลา : 15:38 น.
คำตอบที่ 13

 

 

 

 

 

 

 

Thank you for your topic. I really need it. I will follow you long term

io games

 
ตอบโดย : Eliza george
วันที่ : 25 มิ.ย. 2562
เวลา : 0:44 น.
คำตอบที่ 14

I like this fine website online because they are astoundingly predominant and stable. In like manner, will have to ought to recommend. Online Academic Writing Service

 
ตอบโดย :
วันที่ : 11 ก.ย. 2562
เวลา : 19:52 น.
คำตอบที่ 15

Businesses often need to send instant notifications to their clients or customers. A SMS Gateway is the smartest tool they can use to connect their systems with a texting service to serve a stand by communication center for sending notifications in real time. 

 
ตอบโดย : kurtmforward
วันที่ : 7 ต.ค. 2562
เวลา : 14:45 น.
คำตอบที่ 16

Hiring the expert services such as https://expert-writers.net/custom-essay/ will help you to get the highest grades. 

 
ตอบโดย :
วันที่ : 13 พ.ย. 2562
เวลา : 8:34 น.
คำตอบที่ 17

I love what you guys tend to be up too. This type of clever work and reporting! Keep up the amazing works guys I’ve included you guys to our blogroll.

gmail sign up

 
ตอบโดย :
วันที่ : 13 พ.ย. 2562
เวลา : 8:35 น.
คำตอบที่ 18

 

Thanks a lot for the post. It has helped me get some nice ideas. I hope I will see some really good result soon.

gmail login   

 
ตอบโดย :
วันที่ : 26 พ.ย. 2562
เวลา : 21:42 น.
คำตอบที่ 19

I really wanted to send a small word to say thanks to you for the fantastic points you are writing on this site.

hotmail login

 
ตอบโดย : alisadunkerk
วันที่ : 24 ธ.ค. 2562
เวลา : 4:57 น.
คำตอบที่ 20

Hire the essay writer to save your time and effort and to receive the high-quality papers on time. You will be satisfied.