Log in | วันอังคารที่ 15 ต.ค. 2562 | 10:55 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Direkrit วันที่ : 25 ม.ค. 2561 เวลา : 20:55 น.

รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E

ชื่อเรื่อง                     รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E  กับเทคนิคการใช้รูปภาพ  เพื่อพัฒนาทักษะการคิดที่คงทน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้รายงาน                  ศศิธร เทพรัตน์

สถาบันการศึกษา          โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง

สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา                2559

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E กับเทคนิคการใช้รูปภาพ เรื่องพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4  ตามเกณฑ์ 80/80 2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการคิดด้วยรูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E  กับเทคนิคการใช้รูปภาพ เรื่องพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ก่อนการเรียนและหลังการเรียน  3) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E  กับเทคนิคการใช้รูปภาพ เรื่องพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังจากเรียนจบแล้ว 2 สัปดาห์  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70  และ 4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E  กับเทคนิคการใช้รูปภาพ เรื่องพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา  2559 จำนวน 40 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  (1) รูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E  กับเทคนิคการใช้รูปภาพ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  (2) แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  14  แผน เวลา 14 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน  40 ข้อ และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 1)  ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E  กับเทคนิคการใช้รูปภาพ โดยใช้ค่าร้อยละ 80/80  2)  เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทักษะการคิด  จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยสถิติทดสอบ  t-test  แบบ  dependent  3) วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E  กับเทคนิคการใช้รูปภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพโดยรวม   88.70/88.38  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้รายงานกำหนดไว้  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการคิดด้วยรูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E กับเทคนิคการใช้รูปภาพ เรื่องพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  พบว่า  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  ( = 35.35,  S.D  = 1.55)  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( = 16.63,  S.D = 3.93)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
  3. ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E  กับเทคนิคการใช้รูปภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  หลังจากเรียนจบแล้ว 2 สัปดาห์  นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 76.88
  4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะ 5 E กับเทคนิคการใช้รูปภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจ ในระดับมาก ( = 4.19,  S.D = 0.30) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน  โดยมีความพึงพอใจในด้านกิจกรรมการเรียนรู้  เป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ ด้านรูปแบบ  และด้านประโยชน์  เป็นอันดับสุดท้าย  
 
ตอบโดย : Abbiealaric
วันที่ : 6 มิ.ย. 2561
เวลา : 18:58 น.
คำตอบที่ 1

ฉันเพิ่งจบหลักสูตรการสื่อสารในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ฉันสั่งให้โรงเรียนนี้กับใครที่ต้องการเรียนภาษาไทย บรรยากาศเป็นเรื่องที่ไม่เป็นทางการและสนุกสนานและทุกคนต่างก็พยายามอย่างกล้าหาญเพื่อให้นักเรียนรู้สึกยินดีและเปิดกว้างในการใช้ทักษะภาษาใหม่

 
ตอบโดย : Abbiealaric
วันที่ : 6 มิ.ย. 2561
เวลา : 19:00 น.
คำตอบที่ 2

ฉันเพิ่งจบหลักสูตรการสื่อสารในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ฉันสั่งให้โรงเรียนนี้กับใครที่ต้องการเรียนภาษาไทย บรรยากาศเป็นเรื่องที่ไม่เป็นทางการและสนุกสนานและทุกคนต่างก็พยายามอย่างกล้าหาญเพื่อให้นักเรียนรู้สึกยินดีและเปิดกว้างในการใช้ทักษะภาษาใหม่

Professional Essay Help

 
ตอบโดย : Abbiealaric
วันที่ : 6 มิ.ย. 2561
เวลา : 19:00 น.
คำตอบที่ 3

ฉันเพิ่งจบหลักสูตรการสื่อสารในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เรียบร้อยแล้ว ฉันสั่งให้โรงเรียนนี้กับใครที่ต้องการเรียนภาษาไทย บรรยากาศเป็นเรื่องที่ไม่เป็นทางการและสนุกสนานและทุกคนต่างก็พยายามอย่างกล้าหาญเพื่อให้นักเรียนรู้สึกยินดีและเปิดกว้างในการใช้ทักษะภาษาใหม่

Professional Essay Help

 
ตอบโดย : Jonathan
วันที่ : 19 มิ.ย. 2561
เวลา : 19:30 น.
คำตอบที่ 4

Have you perused the research writing on this development topic? A theory does not make bolster for anything, but rather outlines the idea of an examination. As I comprehend it, your inquiry is about the educational modules advancement hypothesis legitimization of joining the development of instructional by 5-E inquiry. UK essay writing service

 
ตอบโดย :
วันที่ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 18:05 น.
คำตอบที่ 5

Indeed it happens when you have something new to do with your thought than you need to change the entire situation of usage of your thought and it is gainful for you when you change it as indicated by your requirements.

British Essay Writers UK

 
ตอบโดย :
วันที่ : 20 มิ.ย. 2561
เวลา : 18:07 น.
คำตอบที่ 6

Indeed it happens when you have something new to do with your thought than you need to change the entire situation of usage of your thought and it is gainful for you when you change it as indicated by your requirements.

British Essay Writers UK

 
ตอบโดย : hirelaptops
วันที่ : 23 ม.ค. 2562
เวลา : 18:55 น.
คำตอบที่ 7

This is a very nice and informative post thnaks

iMac Hire

 
ตอบโดย : Edward Samson
วันที่ : 1 มี.ค. 2562
เวลา : 17:52 น.
คำตอบที่ 8

I like this exceptional site since This site is totally lighting up, they are astoundingly fundamental and solid. in like way, should need to propose you that please continue sharing such sort of data. Best Essay Writing Service UK If conceivable, we have related the best of ourselves to the propel holding up be done.

 
ตอบโดย : Smith Sera
วันที่ : 15 มี.ค. 2562
เวลา : 19:11 น.
คำตอบที่ 9

As an understudy, you will be required to UK essay writing at some point. It is an obligatory necessity that makes sure that your scholarly development is defended. Despite the fact that essays are imperative, they likewise will in general be feverish and distressing. They request a ton of time and devotion from an understudy. UK Assignment Club is completely furnished with staff and every one of the assets expected to aggregate and write your essay assignment in an expert way.

 
ตอบโดย : Smith Sera
วันที่ : 15 มี.ค. 2562
เวลา : 19:12 น.
คำตอบที่ 10

As an understudy, you will be required to UK essay writing at some point. It is an obligatory necessity that makes sure that your scholarly development is defended. Despite the fact that essays are imperative, they likewise will in general be feverish and distressing. They request a ton of time and devotion from an understudy. British Essay Writing UK is completely furnished with staff and every one of the assets expected to aggregate and write your essay assignment in an expert way.