Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 15:43 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Direkrit วันที่ : 25 ม.ค. 2561 เวลา : 20:53 น.

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เรื่อง สิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย         นางสาวชุดาภัทร์  ยืนยง  โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง  สำนักการศึกษา          

                     เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปีที่ดำเนินการ    2559

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) เพื่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เรื่องสิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 80/80 (3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง สิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เรื่อง สิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple  Random Sampling) ด้วยการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการคิดวิเคราะห์แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน  40 ข้อ (3) แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน 11 แผน เวลา 12 ชั่วโมง (4) แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที (t – test)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พบว่า 1) การพัฒนาศักยภาพครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  2) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  4) การพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้  5) การส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม

2. ผลการสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เรื่อง สิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนคือ 1) จุดประกายความคิด  2) เสวนามวลมิตร  3) พิชิตหาคำตอบ  4) ชื่นชอบนำเสนอ  5) ช่วยเธอหาข้อสรุป 6) ประยุกต์นำไปใช้ และมีประสิทธิภาพโดยรวม  เท่ากับ  87.17/ 88.83  สูงกว่าเกณฑ์ 80/80

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องสิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เรื่อง สิ่งแวดล้อมดีวิถีพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมนักเรียนพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนพึงพอใจมากเป็นอันดับ 1 คือด้านการพัฒนาทักษะการคิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ระดับมากที่สุด  รองลงมาคือด้านการพัฒนาคุณธรรมและการนำเสนอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ระดับมาก  และนักเรียนพึงพอใจมากเป็นลำดับสุดท้ายคือด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23  ระดับมาก