Log in | วันพฤหัสบดีที่ 24 ต.ค. 2562 | 8:41 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Rewadeemusika วันที่ : 24 ม.ค. 2561 เวลา : 11:04 น.

การจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือกึ่งของเล่นคณิตศาสตร์สามมิติ

เรื่อง                    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือกึ่งของเล่นคณิตศาสตร์สามมิติร่วมกับ

การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

ผู้ศึกษา                  เรวดี  มูสิกะอุปถัมภ์

ตำแหน่ง            ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

สถานศึกษา        โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล)

ปีที่ศึกษา               2560

 

บทคัดย่อ 

            การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย  1) เพื่อพัฒนาหนังสือกึ่งของเล่นคณิตศาสตร์สามมิติ   

เรื่อง   พื้นที่ผิวและปริมาตร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

80/80    2)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือกึ่งของเล่นคณิตศาสตร์สามมิติร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค   STAD  เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร   สำหรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือกึ่งของเล่นคณิตศาสตร์สามมิติร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร   4) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือกึ่งของเล่นคณิตศาสตร์สามมิติร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3  โรงเรียนเทศบาล  ๒ (บ้านบาเละฮิเล)  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560   จำนวน  38  คน  ใช้วิธีการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม  (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  (Sampling  Unit)   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่   1)  หนังสือกึ่งของเล่นคณิตศาสตร์สามมิติ   เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน   6   ชุด   2)  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD    เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  6  แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  20  ข้อ  ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด   4   ตัวเลือก   4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือกึ่งของเล่นคณิตศาสตร์สามมิติร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD  เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  10  ข้อ  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่า  t-test

                 ผลการศึกษาพบว่า   

          1.  ผลการใช้หนังสือกึ่งของเล่นคณิตศาสตร์สามมิติ   เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   พบว่าคะแนน

เฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบในหนังสือกึ่งของเล่นคณิตศาสตร์สามมิติ   เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ทั้ง  6  ชุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  49.50  คิดเป็นร้อย  82.50  และมีคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  16.26   คิดเป็นร้อยละ  81.32   สรุปได้ว่า หนังสือกึ่งของเล่นคณิตศาสตร์สามมิติ  เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพ  82.50/81.32   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  (80/80)

         2.   การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือกึ่งของเล่น

คณิตศาสตร์สามมิติร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  STAD    เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3  มีค่าเท่ากับ  0.6836   หมายความว่า   นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค   STAD  เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีความก้าวหน้าทางการเรียน   คือ  มีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ  68.36        

3.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3   โรงรียน

เทศบาล  ๒  (บ้านบาเละฮิเล)  ที่ได้รับการเรียนการสอนด้วยหนังสือกึ่งของเล่นคณิตศาสตร์สามมิติร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค   STAD  เรื่อง  พื้นที่ผิวและปริมาตร   มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

                      4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือกึ่งของเล่นคณิตศาสตร์สามมิติร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค   STAD    เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร         โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.32