Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2562 | 10:04 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Rewadeemusika วันที่ : 24 ม.ค. 2561 เวลา : 11:02 น.

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด 6T ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความเพลิน

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด 6T ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความเพลิน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

ผู้วิจัย                     นางเรวดี  มูสิกะอุปถัมภ์

หน่วยงาน             โรงเรียนเทศบาล  ๒ (บ้านบาเละฮิเล)  เทศบาลเมืองนราธิวาส   จังหวัดนราธิวาส

ปีการศึกษา           2559

บทคัดย่อ

                   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด 6T ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความเพลิน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อศึกษาปัจจัยในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด 6T ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความเพลิน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   2)   เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด 6T ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความเพลิน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80       3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด 6T ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความเพลิน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และ 4)  เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด 6T ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความเพลิน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559 จำนวน  34  คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  แบบวิเคราะห์เอกสาร รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด 6T ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความเพลิน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินรูปแบบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1    และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด 6T ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความเพลิน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบทีแบบไม่อิสระและการวิเคราะห์เนื้อหา

                   ผลการวิจัยพบว่า

                         1. ผลการศึกษาปัจจัยในการพัฒนาปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด 6T ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความเพลิน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่นักเรียนต้องการพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ต้องการใช้ปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด 6T ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความเพลิน  เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณ  เพราะนักเรียนมีความรู้  มีทักษะในการคิดคำนวณมากขึ้น  บรรยากาศในการเรียนสนุกสนาน  นักเรียนได้เรียนรวมกลุ่มกับเพื่อนได้ทำ กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทุกคน  และนักเรียนสามารถนำความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

                       2  ผลการพัฒนาปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด 6T ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความเพลิน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ได้ค่าประสิทธิภาพ  E1 / E2 แบบรายบุคคล (Individual  Tryout)  เท่ากับ 76.86/75.00  ค่าประสิทธิภาพ  E1 / E2  แบบกลุ่มเล็ก  (Small  Group  Tryout)   เท่ากับ  80.72/80.56   และจากการทดลองภาคสนามประสิทธิภาพของการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณมีค่า เท่ากับ  81.04/80.83  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้ 

                      3. ผลการทดลองใช้ปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด 6T ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความเพลิน  เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 34  คนได้ค่าประสิทธิภาพ  E1 / E2 เท่ากับ  83.73/82.07  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

                         4. ปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด 6T ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความเพลิน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด 6T ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความเพลิน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการเรียนรู้ได้และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด 6T ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้คู่ความเพลิน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดคำนวณและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 
ตอบโดย : Rewadeemusika
วันที่ : 19 มี.ค. 2561
เวลา : 11:45 น.
คำตอบที่ 1