Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 4:58 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : Proyan วันที่ : 24 ม.ค. 2561 เวลา : 10:53 น.

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ตือปงพื้นเมืองมะนารอ

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ตือปงพื้นเมืองมะนารอ เพื่อยกระดับ

                     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับ

                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้วิจัย         นายพรอยันย์   สะหะดี

หน่วยงาน        โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล)

ปีการศึกษา       2559

 

บทคัดย่อ

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียน ชุด ตือปงพื้นเมืองมะนารอ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน  ชุด ตือปงพื้นเมืองมะนารอ  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ตือปงพื้นเมืองมะนารอ กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  30 คน   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559  ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล) อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)  ใช้วิธีการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยของการสุ่ม (Sampling Unit) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  เอกสารประกอบการเรียน  ชุด ตือปงพื้นเมืองมะนารอ   จำนวน 5 เล่ม   แผนการจัดการเรียนรู้  การทำ  ตือปงพื้นเมืองมะนารอ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  5  แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทำตือปงพื้นเมืองมะนารอ มีลักษณะเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  ชุด ตือปงพื้นเมืองมะนารอ  จำนวน  10  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพของกระบวนการ  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  ค่า t-test 

ผลการวิจัยพบว่า

            1. เอกสารประกอบการเรียน ชุด ตือปงพื้นเมืองมะนารอ  มีประสิทธิภาพ  83.50/83.78  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

            2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ตือปงพื้นเมืองมะนารอ หลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนสูงกว่าก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

            3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุด ตือปงพื้นเมืองมะนารอ โดยรวมอยู่ในระดับมาก