Log in | วันพฤหัสบดีที่ 24 ต.ค. 2562 | 8:42 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : ครูนุช วันที่ : 22 ม.ค. 2561 เวลา : 3:40 น.

เผยแพร่ผลงาน คณิตศาสตร์

ชื่อเรื่อง          รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม

                                วิชาคณิตศาสตร์ 2 ( ค 21102)   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หน่วยงาน      โรงเรียนบ้านนาจาน  อำเภอชาติตระการ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

                        พิษณุโลก เขต 3

ผู้ศึกษา           ปรียาภา  จันเครือดี    

ปีการศึกษา    2559

 

บทคัดย่อ

 

                  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม   

วิชาคณิตศาสตร์ 2 ( ค 21102)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนบ้านนาจาน  อำเภอชาติตระการ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม  วิชาคณิตศาสตร์ 2 ( ค 21102)   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และเพื่อศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านนาจาน อำเภอชาติตระการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม วิชาคณิตศาสตร์ 2 ( ค 21102)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   โรงเรียนบ้านนาจาน  อำเภอชาติตระการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3   ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2559  จำนวน 12  คน   

                  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม

วิชาคณิตศาสตร์ 2 ( ค 21102)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวน 7  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทศนิยม   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จำนวน 30  ข้อ

มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.45  ถึง  0.73  ค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้ออยู่ระหว่าง 0.36  ถึง  0.73  และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.84   และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 14  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ  เท่ากับ  0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

                  ผลการศึกษาพบว่า

                        1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม  วิชาคณิตศาสตร์ 2 ( ค 21102)   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 88.10/85.28   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80

                        2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนบ้านนาจาน อำเภอชาติตระการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม  วิชาคณิตศาสตร์ 2 ( ค 21102)กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนทำคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  15.58  คะแนน  จากคะแนนเต็ม 30  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 51.94  และทำคะแนนทดสอบหลังเรียน (Post-test)  ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.58  คะแนน  จากคะแนนเต็ม 30  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 85.28  แสดงว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

                        3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนบ้านนาจาน  อำเภอชาติตระการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3   มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม  วิชาคณิตศาสตร์ 2 ( ค 21102)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  อยู่ในระดับมากที่สุด