Log in | วันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค. 2562 | 14:51 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : chamaiporn วันที่ : 18 ม.ค. 2561 เวลา : 16:54 น.

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งา

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
                 และเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การเลี้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา         สมชาย  รังษี

ปีที่ศึกษา       2559

บทคัดย่อ

 

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การเลี้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)
เรื่อง การเลี้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมือง และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียน
โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การเลี้ยง
สุกรพันธุ์พื้นเมือง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแม่ตูม ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2559 จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การเลี้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมือง ชั้นประถมศึกษาปี 6 จำนวน 7 เล่ม 
แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 9 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การเลี้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมือง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

          ผลการศึกษาพบว่า

          1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(งานเกษตร) เรื่อง การเลี้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
คือ 81.25/82.38

          2. นักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)
เรื่อง การเลี้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
และวิเคราะห์ความก้าวหน้าปรากฏว่ามีค่าคะแนนความก้าวหน้า เฉลี่ยร้อยละ 37.62

          3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (งานเกษตร) เรื่อง การเลี้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43