Log in | วันจันทร์ที่ 18 พ.ย. 2562 | 16:11 น.
 
 

SHARE

   
โพสโดย : แจ่มใส กรมรินทร์ วันที่ : 14 ม.ค. 2561 เวลา : 16:07 น.

เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานผลการพัฒนา แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้เครื่องหมายวรรคตอน กลุ่มสาระการเ

ชื่อเรื่อง            รายงานผลการพัฒนา แบบฝึกทักษะ เรื่อง  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 

                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ผู้ศึกษา             นางสาวแจ่มใส    กรมรินทร์

ปีที่พิมพ์            2559

สถานที่           โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ร้อยเอ็ด เขต 1

 

 บทคัดย่อ

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยปัจจุบัน นักเรียนยังขาดทักษะทางด้าน การอ่าน           และการเขียนเครื่องหมายวรรคตอน ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้จัดทำ แบบฝึกทักษะ   เรื่อง การใช้เครื่องหมายวรรคตอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีจุดมุ่งหมาย  1)เพื่อหาประสิทธิภาพ  ของแบบฝึกทักษะ  เรื่อง การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การใช้เครื่องหมายวรรคตอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                    ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1  จำนวน 21  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้                 ในการศึกษาได้แก่ แบบฝึกทักษะจำนวน 12 ชุด  ประกอบไปด้วย แบบฝึกทักษะมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.71  และคู่มือการใช้แบบฝึกทักษะ  เป็นแผนการจัดการเรียนรู้   มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.62  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 40  ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.36  ถึง 0.87  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.84  และแบบสอบถาม ความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3             ที่มีต่อแบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน  15 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.51 ถึง 0.91 ค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ  0.94  สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าดัชนีประสิทธิผล  และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้  t-test   ผลการศึกษา ปรากฏดังนี้

                    1. ประสิทธิภาพของ  แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้เครื่องหมายวรรคตอน                         กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.01 /89.16                   ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

                        2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะเรื่อง การใช้เครื่องหมายวรรคตอน                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีค่าเท่ากับ 0.8077  นักเรียน มีคะแนน                  หลังเรียน เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 80.77

                   3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนจากแบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้เครื่องหมายวรรคตอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                    4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โดยรวมมีความพึงพอใจต่อ แบบฝึกทักษะ อยู่ในระดับมาก  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.45  อยู่ในระดับมาก

          โดยสรุปแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นส่งผลให้นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับครูและผู้เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยในเนื้อหา และสาระอื่น ๆ ต่อไป